Partnerzy i kluczowi interesariusze projektu EU-Waterres spotkali się w Rydze

W dniach 24-25 października w ramach projektu EU-Waterres odbyło się dwudniowe seminarium edukacyjne na temat znaczenia współpracy transgranicznej i zarządzania wspólnymi transgranicznymi zasobami wód podziemnych oraz ich ochrony przed transgranicznymi presjami antropogenicznymi. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z tym, co zostało dotychczas zrobione w projekcie UE-Waterres, a także wysłuchać doświadczeń w zakresie transgranicznego gospodarowania wodami podziemnymi od ekspertów ds. wód podziemnych z Łotwy, Estonii, Polski, Ukrainy i Norwegii.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Łotewskie Centrum Środowiska, Geologii i Meteorologii (LEGMC) w Rydze i zgromadziło 44 uczestników z 6 krajów (Łotwa, Estonia, Litwa, Polska, Ukraina i Norwegia), reprezentujących 16 różnych instytucji.

Pierwszego dnia zespół projektowy zainteresował uczestników tematyką związaną ze znaczeniem współpracy międzynarodowej i zarządzaniem transgranicznymi zasobami wód podziemnych, a także z głównymi wynikami projektu UE-Waterres – określeniem i oceną zasobów wód podziemnych oraz presjami antropogenicznymi obszaru estońskiego – łotewskiego i polsko-ukraińskiego. Przedstawiono oba transgraniczne obszary pilotażowe, jak również plany rozwoju i doskonalenia zlokalizowanych na nich sieci monitoringu transgranicznych wód podziemnych.

grupa osób siedzących w sali, słuchających wykładu

Jedna z prezentacji wygłoszonych podczas spotkania projektu EU-Waterres

Drugiego dnia partnerzy projektu podzielili się informacjami na temat działalności swoich organizacji, bieżących badań i innych projektów, a także pomysłami na przyszłą współpracę. LEGMC zapoznało uczestników spotkania z wynikami projektu LIFE GOODWATER IP – już zrealizowanymi zadaniami i planowanymi jeszcze działaniami mającymi na celu poprawę stanu łotewskich wód powierzchniowych, a także innymi projektami transgranicznymi, które już zostały zrealizowane. Obecni na miejscu goście zapoznali się także z problematyką prognozowaniem pogody i analizą klimatu na Łotwie.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB przedstawił zastosowanie teledetekcji do oceny wód podziemnych w Polsce, natomiast Służba Geologiczna Estonii przedstawiła partnerom projektu obliczenia zlewni ujęć wody pitnej. Partnerzy z SE „Zahidukrgeologiya” zaprezentowali pomysły rozbudowy i modernizacji sieci monitoringu wód podziemnych w dorzeczu transgranicznym z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią.

Seminarium zakończyło się dyskusją na temat pomysłów na przyszłą współpracę.

grupa osób zwiedza Rygę

Uczestnicy seminarium podczas zwiedzania Rygi

Tekst i zdjęcia: Hanna Kolos, Davis Borozdins

Więcej informacje o projekcie: https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/12839-eu-waterres-zintegrowany-system-przetwarzania-danych-na-rzecz-zrownowazonego-wykorzystania-i-ochrony-wod-podziemnych-na-obszarach-przygranicznych-ue.html

 

logo grant