Zakończenie projektu EGMS RASTOOL: European ground motion risk assessment tool

Po dwóch latach zakończył się grant międzynarodowy „EGMS RASTOOL: European ground motion risk assessment tool”. Wynikiem projektu są narzędzia do analiz danych europejskiego serwisu Copernicus European Ground Motion Service, ułatwiające identyfikację miejsc, występowania deformacji powierzchni terenu.

Link do strony projektu: EGMS RASTOOL: European ground motion risk assessment tool (RASTOOL) - European Commission (europa.eu)

29 lutego 2024 r. w Madrycie odbyły się warsztaty organizowane przez Centre Tecnologic De Telecomunicacions De Catalunya z Hiszpanii, na których zostały zaprezentowane nowe narzędzia wspomagające automatyczną analizę dużych zbiorów danych punktowych pochodzących z przetworzeń satelitarnej interferometrii radarowej.

Eksperci z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB brali udział w spotkaniu, reprezentując państwową służbę geologiczną z Polski, która w projekcie udzielała konsultacji dla testowego obszaru badawczego: granicy polsko-czeskiej i Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

sala wypełniona ludżmi

Warsztaty projektu RASTOOL 29 luty 2024. National School of Civil Protection, Madryt, Hiszpania

European Ground Motion Service (link do usługi Copernicus: European Ground Motion Service — Copernicus Land Monitoring Service) dostarcza informacji na temat naturalnych i antropogenicznych zjawisk ruchu powierzchni terenu w Europie z dokładnością milimetrową.

grafika ilustracyjna

European Ground Motion Service Viewer - przeglądarka danych o deformacjach. Powiększenie do widoku Polski. Zielone punkty oznaczają stabilność terenu, niebieskie podnoszenie, żółte i czerwone osiadanie

EGMS udostępnia nieodpłatnie corocznie aktualizowane produkty pochodzące z przetworzenia satelitarną interferometrią radarową scen Sentinel-1. Dzięki temu szerokie spektrum użytkowników ma dostęp, w wielu przypadkach po raz pierwszy, do ogólnokrajowych wyników pomiarów deformacji terenu. Jednakże dotychczasowe doświadczenia na poziomie krajowym z podobnymi usługami pokazały, że chociaż tego rodzaju produkt jest doceniany przez społeczność naukową, nie jest on dobrze odbierany ani powszechnie wykorzystywany przez organy odpowiedzialne za ochronę ludności.

grafika ilustracyjna

European Ground Motion Service Viewer - przeglądarka danych o deformacjach. Przykład danych na obszarze, gdzie zachodzą zmiany powierzchni terenu. Kopalnia Bełchatów. W lewym dolnym rogu wykres czasowy przemieszczenia wybranych punktów

Serwis dostarcza bardzo dużych ilość danych, których analiza jest czasochłonna i trudna do interpretacji. Aby rozwiązać ten problem, projekt RATOOL ma na celu wyposażenie zainteresowanych instytucji w odpowiednie narzędzia do upraszczania danych EGMS. Umożliwi to specjalistom organów ochrony ludności automatyczną analizę wyników i generowanie map wspomagających ocenę występowania deformacji i ryzyka w odniesieniu do geozagrożeń.

Warto również wspomnieć iż w PIG-PIB realizowany jest projekt „Interferometryczny Monitoring Powierzchni Terenu Polski”, w wyniku którego już w czerwcu będzie można pobrać mapę deformacji zachodzących w kraju w kierunku pionowym i poziomym.

Link do strony projektu: O projekcie - Państwowy Instytut Geologiczny - PIB (pgi.gov.pl)

Tekst: Maria Przyłucka