56. Spotkanie Dyrektorów Stowarzyszenia EuroGeoSurveys (EGS)

W dniach 18-21 marca 2024 r. w Rovaniemi w Finlandii odbyło się 56. Spotkanie Dyrektorów Stowarzyszenia EuroGeoSurveys (EGS), którego organizatorem była Służba Geologiczna Finlandii. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowali: prof. dr hab. Stanisław Mikulski, zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju oraz Marta Banasiewicz, kierownik Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej.

Pierwszy dzień spotkania został poświęcony sprawom organizacyjnym Stowarzyszenia. Przedstawiona została m.in. mapa drogowa strategii EGS, dyskutowano też o możliwościach dostarczania wiarygodnej, spójnej wiedzy interesariuszom stowarzyszenia, w tym dotyczących surowców krytycznych (CRM).

Drugiego dnia przedstawiciel Komisji Europejskiej zaprezentował uczestnikom prezentację dotyczącą proponowanych zmian regulacji prawnych w zakresie surowców krytycznych. Aktualny projekt rozporządzenia definiuje 34 surowce mineralne, traktowane jako krytyczne. Ustawa wprowadzi także obowiązek sporządzania Krajowego programu poszukiwań surowców krytycznych. Zostanie utworzona Rada ds. Surowców Krytycznych, która pełnić będzie funkcję doradczą, wspierając Komisję Europejską we wdrażaniu różnych działań zaproponowanych w ustawie. Wejście w życie rozporządzenia spodziewane jest w drugim kwartale 2024 r.

Podczas spotkania John Carranza z University of the Free State w Bloemfontein (RPA) przedstawił prezentację nt. sztucznej inteligencji w eksploracji surowców.

Ostatnią częścią spotkania była praca w podgrupach, podczas której uczestnicy omówili doświadczenia swoich służb w zakresie narodowych programów eksploracyjnych, innowacji w dostawach surowców, współpracy w zakresie CRM (Critical Raw Materials) i CRMA (Critical Raw Materials Act), a także dane dotyczące surowców i kwestie związane z wydobyciem, logistyką dostaw oraz planowaniem gospodarki. Dodatkowo odbyło się spotkanie przedstawicieli krajów nadbałtyckich w sprawie warsztatów dotyczących farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, które miały miejsce w lutym tego roku w Danii.

grupa ludzi pozuje do okolicznościowego zdjęcia

Uczestnicy spotkania. Fot. materiały prasowe EGS

EuroGeoSurveys (European Geological Surveys - Stowarzyszenie Europejskich Służb Geologicznych) wraz z grupami eksperckimi oraz zadaniowymi stanowi ważną platformę dla prowadzenia współpracy międzynarodowej. EGS reprezentuje 37 narodowych służb geologicznych i kilka regionalnych. Spotkania dyrektorów oraz forum narodowych delegatów odbywają się kilka razy w roku i ułatwiają otwieranie oraz kultywowanie kontaktów między kierownictwem poszczególnych narodowych służb. Ponadto integracji środowiska sprzyja udział we wspólnych projektach finansowanych ze środków programów Komisji Europejskiej i innych źródeł, w których pozyskaniu stowarzyszenie okazuje się bardzo efektywne.

Udział przedstawicieli PIG-PIB w spotkaniach EGS jest istotny i daje wiele okazji do nawiązania nowych kontaktów, rozmów o aktualnej współpracy oraz dyskusji o bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania służb geologicznych.