O systemach węglanowych na konferencji w Palermo

W dniach 22-24 kwietnia 2024 r. w Palermo we Włoszech miała miejsce konferencja geologiczna pt. „Cross Regional Carbonates and Mixed Carbonate Systems Symposium”. W wydarzeniu wzięło udział międzynarodowe grono przedstawicieli przemysłu oraz nauki. Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentował dr Przemysław Karcz z Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Konferencja koncentrowała się wokół szeroko rozumianych systemów węglanowych i ich relacji ze skałami macierzystymi oraz złożami węglowodorów. Poruszano m.in. istotne kwestie tworzenia się naturalnych ekosystemów produktywnych dla materii organicznej w morskim lub słodkowodnym środowisku węglanowym lub węglanowo-ilastym. Zakres konferencji obejmował również petrofizyczną charakterystykę skał węglanowych i prezentował szerokie spektrum zdolności skał węglanowych do akumulacji węglowodorów, w zależności od przebytej historii rozwoju porowatości.

Konferencja oferowała możliwość zaprezentowania wyników badań o podobnej tematyce z różnych regionów globu. Przemysław Karcz zaprezentował wyniki projektu pn. „Charakter generacyjny i własności zbiornikowe skał systemu naftowego Pomorza Zachodniego”.

Poster zatytułowany „The Upper Paleozoic petroleum system of Western Pomerania, Poland: the role of carbonate source rocks of Tournaisian age”, przygotowany wspólnie z Grzegorzem Nowakiem, Aleksandrą Kozłowską i Martą Kuberską przedstawił właściwości turnejskich węglanowych oraz węglanowo-ilastych skał macierzystych Pomorza Zachodniego Polski.

mężczyzna stojący przy posterze podczas konferencji

Carlos Manuel De Assis Silva z Petrobras przy posterze The Upper Paleozoic petroleum system of Western Pomerania Poland: the role of carbonate source rocks of Tournaisian age, autorstwa Karcz.P., Nowak G., Kozłowska A., I Kuberska M.

mężczyzna przy ekranie z prezentacją

Claude-Alain Hasler z Petrol Development Oman zaprezentował współczesne odkrycia rop w formacji Sudair z północnego sułtanatu Omanu

Konferencji współtowarzyszył szeroki pakiet wydarzeń o charakterze terenowym. Podczas wycieczek geologicznych prześledzić można najważniejsze elementy budowy geologicznej Sycylii.

Pierwsza z terenowych wycieczek konferencyjnych obejmowała w głównej mierze mezozoiczne węglany pola geotermalnego Sciaccia zlokalizowanego w południowo-zachodniej Sycylii. Wycieczka dała okazję do zapoznania się z triasowymi i jurajskimi wapieniami zdeponowanymi w płytkim morzu oraz z kredowymi wapieniami pelagicznymi.

krajobraz z kamieniełołomem

krajobraz z kamieniełołomem

Jurajsko-kredowa sukcesja węglanowa w opuszczonym kamieniołomie góry Maranfusa, ukazująca płytkowodne wapienie (lewa, dolna część zdjęcia) przykryte wapieniami pelagicznymi

Celem drugiej z wycieczek terenowych była kopalnia soli Realmonte zlokalizowana w południowej Sycylii. Wycieczka umożliwiła zapoznanie się z ewaporatami miocenu i pliocenu o miąższości 600 metrów, w skład których wchodzą naprzemianległe warstwy halitu, anhydrytu, kainitu oraz zasolone skały ilaste.

zwiedzający w kopalni soli

kolista struktura solna w kopalni

Uczestnicy wycieczki terenowej w kopalni soli Realmonte zlokalizowanej w południowej części Sycylii. Zdjęcie ukazuje warstwowaną strukturę halitu (jasne warstwy) podkreśloną szarymi smugami iłów solnych

Trzecia z wycieczek terenowych pokazała grupę wychodni Eraclea-Minoa położoną na południowo-zachodnim wybrzeżu Sycylii, przedstawiającą kompletny zapis osadowy serii stratygraficznej późnego messynu–wczesnego pliocenu. Uczestnicy wycieczki zdobyli okazję do zapoznania się z litologią, stratygrafią i sedymentologią utworów dolnej i górnej serii gipsowej.

krajobraz z wapienną skałą

krajobraz z wapienną skałą

krajobraz z wapienną skałą

krajobraz z wapienną skałą

Widoki węglanowej sekwencji osadowej tzw. Scala dei Turchi zlokalizowanej w południowej Sycylii zbudowanej z naprzemianlegle leżących szarych, beżowych i białych wapieni

Udział w konferencji umożliwił pogłębienie wiedzy w zakresie najlepszych praktyk nad badaniami osadowych węglanowych i mieszanych węglanowo-klastycznych systemów depozycyjnych i współwystępujących z nimi skał macierzystych. Konferencja przyczyniła się również do zapoznania się z rolą węglanowych i węglanowo-klastycznych utworów w tworzeniu się złóż węglowodorów.

Tekst: Przemysław Karcz