Warsztaty terenowe PSGG w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB

Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych zorganizowało w dniach 15-18 maja 2024 r. kolejne, szóste już warsztaty terenowe. Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB miał istotny wkład merytoryczny w organizację przedsięwzięcia.

W drugim dniu warsztatów w siedzibie oddziału PIG-PIB w Gdańsku odbyła się sesja referatowa, w trakcie której uczestnicy poznali przykłady działalności prowadzonej przez pracowników oddziału, wynikające wprost z jego specyfiki regionalnej, w szczególności w działaniu w obrębie obszarów morskich naszego kraju.

dwóch mężczyzn stoi i jeden z nich przemawia

Otwarcie sesji referatowej w siedzibie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB. Na zdjęciu od prawej: dr Wojciech Jegliński – Dyrektor OGM PIG-PIB w Gdańsku, mgr inż. Jarosław Mgłosiek – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych

Na wstępie dyrektor oddziału - dr Wojciech Jegliński przybliżył zgromadzonym historię i największe osiągnięcia placówki, a następnie omówił najbardziej istotne informacje dotyczące powstania oraz historii i warunków rozwoju Morza Bałtyckiego.

W kolejnym wystąpieniu dr Grzegorz Uścinowicz zapoznał uczestników warsztatów z problematyką występowania i dokumentowania morskich złóż piaszczysto – żwirowych, zarówno od strony genezy występowania kopaliny na dnie morskim, jak również aspektów formalnych i metodycznych związanych z jej rozpoznaniem i wydobyciem.

Bardzo ciekawej i unikalnej w skali kraju problematyce z dziedziny hydrogeologii poświęcone było wystąpienie dr. Mirosława Lidzbarskiego – zastępcy dyrektora oddziału PIG-PIB w Gdańsku, dotyczące systemu monitorowania i prognozowania zmian środowiska gruntowo-wodnego w Śródmieściu Gdańska.

Na zakończenie sesji stacjonarnej Paweł Wilkosz reprezentujący firmę „Gas Storage Poland”, przedstawił informacje dotyczące projektowania, wykonania i eksploatacji Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo”.

kilka osób zgromadzonych w sali

Uczestnicy warsztatów w trakcie sesji referatowej w siedzibie Oddziału Geologii Morza PIG-PIB. Na pierwszym planie od prawej: dr Olimpia Kozłowska - zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej, dr Wojciech Wołkowicz, dr Grzegorz Uścinowicz

W tym samym dniu odbyła się sesja terenowa u podnóża Klifu Orłowskiego w Gdyni, w trakcie której dr Karolina Czarnecka przybliżyła zgromadzonym problematykę budowy geologicznej tego malowniczego fragmentu polskiego wybrzeża. W kolejnym dniu warsztatów, w miejscu niedawno oddanego do użytku „przekopu” łączącego Bałtyk z Zalewem Wiślanym dr Dorota Koszka-Maroń zreferowała historię i budowę geologiczną Mierzei Wiślanej, jak również genezę i występowanie złóż bursztynu bałtyckiego.

Udział PIG-PIB w wydarzeniu został zrealizowany w ramach zadania: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2024 – 2026” i sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tekst: dr Wojciech Jegliński
Zdjęcia: Grzegorz Bargiel

grafika ilustracyjna