Pożegnanie Śp. dr. Feliksa Bronisława Pieczki

We wtorek 2 lipca 2024 roku odszedł od nas dr Feliks Bronisław Pieczka, członek pionierskiej grupy polskich badaczy geologii morza.

grafika ilustracyjna


Doktor Feliks B. Pieczka urodził się 18 maja 1935 roku we wsi Lubiewo w powiecie Tuchola. Studia geologiczne odbył w latach 1953-1958 na Politechnice Gdańskiej na Oddziale Geologii Wydziału Budownictwa Wodnego. Dyplom magistra inżyniera uzyskał na podstawie pracy pt. „Zdjęcie geologiczno-inżynierskie w skali 1:25 000 okolic Chotczy pod Kazimierzem Dolnym nad Wisłą”.

Od ukończenia studiów do 1969 roku był pracownikiem naukowym w Zakładzie Oceanologii, utworzonym na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Swoje zainteresowania badaniami morza rozwijał pod kierunkiem prof. Stanisława Szymborskiego, wiodącego organizatora polskiej oceanologii, twórcy Stacji Morskiej w Sopocie, przekształconej następnie w Instytut Oceanologii PAN.

W styczniu 1970 roku dr Feliks B. Pieczka, na prośbę dyrekcji Państwowego Instytutu Geologicznego podjął pracę w nowo utworzonej placówce regionalnej PIG w Sopocie (obecnie Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku). Przechodząc do PIG miał już otwarty przewód doktorski w Instytucie Geologicznym w Warszawie. Intensywnie rozwijał wówczas swój warsztat badawczy. W 1972 roku odbył półroczny staż naukowy w Instytucie Geologicznym w Otaniemi w Finlandii pod opieką dr Heikki Ignatiusa, wybitnego znawcy geologii i historii geologicznej Bałtyku.

W 1974 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. „Procesy akumulacji osadów dennych Zatoki Gdańskiej”. Promotorem pracy był prof. Edward Rühle, a recenzentami prof. Zdzisław Pazdro i prof. Stanisław Szymborski. Była to pierwsza praca doktorska z dziedziny geologii morza przedstawiona Radzie Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego.

Od początku pracy w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB inicjował szkolenia młodych współpracowników w ramach cotygodniowych posiedzeń naukowych. Opracował pionierskie projekty badań rejsowych i kierował rejsami badawczymi w ramach zadań Oddziału, wykorzystując wiedzę i doświadczenie z fińskich rejsów geologicznych, w których brał udział podczas stażu oraz międzynarodowego rejsu na Bałtyku na s/b Meteor bandery niemieckiej (RFN).

Jako członek zespołu roboczego kierowanego przez prof. E. Rühle opracował w 1973 roku pełną ocenę ówczesnych polskich badań geologicznych Bałtyku na II Kongresu Nauki Polskiej.

Doktor Pieczka jest współautorem dwóch podręczników akademickich, współautorem instrukcji dotyczącej zakresu i metodyki kartowania geologicznego mórz szelfowych, programu poboru i analiz próbek osadów dennych w ramach geologicznego kartowania Bałtyku Południowego oraz autorem wielu publikacji dotyczących litologii i stratygrafii osadów dennych, terminologii i klasyfikacji osadów morskich, właściwości geotechnicznych osadów dennych Bałtyku. Wygłosił wiele referatów naukowych na seminariach Komitetu Badań Morza PAN, na zebraniach V Wydziału Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także na wielu konferencjach krajowych i sympozjach INQUA. Jest inicjatorem, współautorem i współredaktorem pracy pt. „Studia i absolwenci Oddziału Geologii Politechniki Gdańskiej, 1951-1960”, wydanej drukiem w 2013 roku.

W czasie pracy w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB dr F. Pieczka kierował różnymi komórkami merytorycznymi, a w latach 1980-1981 pełnił funkcję zastępcy kierownika (obecnie dyrektora) Oddziału Geologii Morza. W kadencji 1981-1984 był członkiem Rady Naukowej PIG-PIB.

W 1985 roku z powodów zdrowotnych przeszedł na rentę. Po dwóch latach przerwy podjął jeszcze na krótko pracę Przedsiębiorstwie Polgeol w Gdańsku.

Dr Feliks Pieczka zawsze prowadził ożywioną działalność w wielu organizacjach i stowarzyszeniach, naukowych i społecznych. Od 1958 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego, w którym w latach 1968-1973 pełnił funkcję sekretarza Oddziału Gdańskiego PTGeol. W okresie 1972-1985 uczestniczył w działaniach Komitetu Badań Morza PAN. Od 1980 roku czynnie działał w NSZZ Solidarność, a od 1992 roku w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym.

Doktor Feliks B. Pieczka był posłem Ziemi Gdańskiej na Sejm RP w kadencji 1991-1993.

W czasie pracy na Politechnice Gdańskiej był nagradzany za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej i nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego. W późniejszych latach został uhonorowany odznaką honorową "Zasłużony dla polskiej geologii" oraz "Zasłużony pracownik morza". Otrzymał też odznakę "Za zasługi dla PIG". 20 marca 2022 roku Feliks B. Pieczka otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Doktor Feliks B. Pieczka zostaje w naszej pamięci jako wytrawny geolog przecierający pierwsze szlaki morskiej geologii, zawsze dzielący się swoim doświadczeniem i wiedzą. Człowiek o dużej wrażliwości, życzliwy i skromny.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w sobotę 6 lipca 2024 r. w Kościele św. Stanisława Kostki w Gdańsku (ul. Abrahama 38) o godz. 10.00. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 6 lipca 2024 r. o godz. 11.15 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku (ul. Łostowicka 35).

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, Rada Naukowa PIG-PIB i Pracownicy.