Osuwisko na stoku Kamiennej Góry w Gdyni

W nocy z 23 na 24 lutego 2017 roku poniżej ul. Sienkiewicza powstało nowe osuwisko. Zniszczeniu uległ odcinek drogi na długości 7 metrów wraz z chodnikiem (Fot. 1), a osunięte i silnie zawodnione masy ziemi (materiał koluwialny) wdarły się do wnętrza zabytkowej willi „Zosieńka” wybudowanej w 1923 roku, niszcząc jej parterową, mieszkalną część (Fot. 2). Jednocześnie aktywny jęzor osuwiska zniszczył na swojej drodze ogrodzenie oraz zabudowę rekreacyjną (Fot. 3).

foto 1 osuwisko Gdynia 24 luty 2017 

Fot.1

foto 2 osuwisko Gdynia 24 luty 2017

Fot. 2

foto 3 osuwisko Gdynia 24 luty 2017

Fot. 3

Na wniosek geologa powiatowego Miasta Gdyni, państwowa służba geologiczna (PSG) uruchomiła procedurę interwencyjną w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (projekt SOPO). Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Anna Małka i Leszek Jurys dokonali inwentaryzacyjnych badań terenowych, określając budowę geologiczną i dokumentując nowopowstałe formy osuwiskowe. Polegały one w podstawowym zakresie na rozpoznaniu jego zasięgu, określeniu budowy geologicznej, w tym rodzaju występujących osadów, cech skarpy głównej i koluwium oraz występowania wody. Zebrane dane zostaną wykorzystane do sporządzenia karty rejestracyjnej osuwiska, która będzie stanowić podstawowy dokument charakteryzujący zagrożony teren. Karta ta wraz ze sporządzoną mapą w skali 1:10 000 zasilą bazę danych SOPO.

Wstępne analizy wskazują, że przyczyny powstania osuwiska należy upatrywać w silnym nawodnieniu gruntu gliniastego. Stan taki spowodowały ostatnie roztopy oraz opady deszczu. Według danych IMGW w Gdyni, w ostatnich 96-ciu godzinach spadło prawie 14 mm deszczu. W czasie wizji terenowej stwierdzono źródła dopływu wody w miejsce zdarzenia (Fot. 4).

fot 4 osuwisko700 

Fot. 4. Kanał wypływu wody i błota pod asfaltową nawierzchnią ulicy Sienkiewicza

Karta dokumentacyjna osuwiska zawierać będzie również uwagi o możliwości zabezpieczenia osuwiska. Sugerowane będą prace stabilizacyjne, które w podstawowym zakresie obejmować powinny budowę drenażu wgłębnego i powierzchniowego odwadniającego stok Kamiennej Góry. Odbudowa drogi wraz zabezpieczeniem zbocza powinny zostać poprzedzone wykonaniem projektu budowlanego opartego na dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji SOPO, która umożliwia wyszukiwanie osuwisk na terenie kraju, w tym na terenie miasta Gdynia.

Informacje dotyczące warunków budowlanych w rejonie ul. Sienkiewicza w Gdyni (Rys. 1) oraz na obszarze całego Trójmiasta można uzyskać korzystając z danych zamieszczonych w Atlasie geologiczno – inżynierskim aglomeracji trójmiejskiej.

mapa budowlana 700 

Rys. 1

 

Autorzy: Leszek Jurys, Anna Małka, Edyta Majer

Zdjęcia: Anna Małka, Leszek Jurys