LABORATORIUM GEOFIZYCZNE

grafika ilustracyjna 

Celem badań paleomagnetycznych jest rekonstrukcja dawnych kierunków pola magnetycznego Ziemi oraz datowanie tych kierunków na podstawie pomiaru właściwości magnetycznych w sukcesjach skalnych. Obecne namagnesowanie skał jest na ogół wypadkową wektorów namagnesowania różnego wieku, które można zidentyfikować stosując procedurę rozmagnesowania zmiennym polem magnetycznym lub temperaturą. Cennych informacji dostarczają nie tylko pierwotne, ale także wtórne składowe namagnesowania: pomagają one datować ważniejsze wydarzenia diagenetyczne i tektoniczne. Paleomagnetyzm jest więc bardzo ściśle związany z geologią, a jego liczne aplikacje mają zastosowanie w badaniach stratygraficznych, tektonicznych i paleośrodowiskowych.