logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 16 do 30 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Doposażenie państwowej służby geologicznej w zakresie realizacji zadań geologicznych od 2020 roku(pgg art. 162. Ust. 1,pkt. 1-11) 1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D
Mapa geologiczno-glebowa w skali 1:25 000 (pilotaż i metodyka) 167/2010/Wn-07/FG-kg-tx/D
Prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych. 176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D
Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 150 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP. 176/2010/Wn-07/FG-hg-tx/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 176/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
Prowadzenie centralnego archiwum geologicznego (CAG) w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej 18/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach. 181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalenia zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2017 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 1) 181/2018/Wn-07/FG-sm-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalenia zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2017 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 1). 181/2018/Wn-07/FG-sm-dn/D z dn. 10.08.2018 r.
Monitoring geodynamiczny Polski 182/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 10.08.2018 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4) 184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dotyczące działalności informacyjnej, szkoleniowej i współpracy zagranicznej w zakresie geologii realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1) 185/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Baza danych właściwości fizycznych i mechanicznych głównych typów litogenetycznych gruntów i skał Polski w ujęciu regionalnym. Etap I – Utworzenie bazy na podstawie danych zgromadzonych w CAG 192/2015/Wn-07/FG-GO-DN/D
Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin. 193/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10) 194/2018/Wn-07/FG-go-dn/D