Pomiary piezometryczne - monitoring wgłębny osuwisk

Pomiary piezometryczne sę jedną z metod prowadzenia monitoringu wgłębnego osuwisk. System obserwacji hydrogeologicznej badanego osuwiska prowadzi się poprzez ciągły pomiar zwierciadła wody w otworach wykonanych w bezpośrednim sąsiedztwie otworów inklinometrycznych. W otworach piezometrycznych montuje się elektroniczne limnimetry, które pozwalają na pomiar i zapis danych w systemie godzinnym.

wglebny zestawienie opadow

Aktywność większości osuwisk uzależniona jest od stosunków wodnych panujących w ich obrębie. W związku z tym, dla korelacji wyników hydrologicznych na osuwisku niezbędna jest informacja o wartościach opadów atmosferycznych. Odległości pomiędzy stacjami posterunków meteorologicznych a monitorowanymi obiektami skłaniają do instalacji niezależnych urządzeń mierzących opad atmosferyczny. Podczas prowadzonych prac monitoringowych na większości osuwisk z powodzeniem stosuje się proste deszczomierze rejestrujące. Pozwalają one na rejestrację wielkości opadów także w systemie godzinnym, co ułatwia korelację z wynikami pomiarów piezometrycznych. W razie konieczności, informacje opadowe uzupełnia się danymi uzyskanymi z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, np. o czasie zalegania i grubości pokrywy śnieżnej.

wglebny przemieszczenie w czasie

 

Zespół Centrum Geozagrożeń