PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych mwpprogram badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnychdziałalność państwowej służby hydrogeologicznej w 2022 rokudziałalność państwowej służby hydrogeologicznej w 2021 roku