Połączenie państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) i państwowej służby geologicznej (PSG)

Od 1 stycznia 2024 r. nastąpi połączenie państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) i państwowej służby geologicznej (PSG). Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne będzie kontynuowana przez państwową służbę geologiczną.

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) została powołana na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne z dniem 1 stycznia 2002 roku. W latach 2002-2023 zadania PSH pełnił Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). 

Państwowa służba geologiczna będzie kontynuować wykonywanie zadań państwa na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę (art. 369, ust. 2 ustawy Prawo wodne). Zakres zadań służby, określony w art. 380-381 oraz art. 387 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, pozostaje bez zmian.

Obejmuje wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych, opracowywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej, prowadzenie i aktualizację hydrogeologicznych baz danych, a także gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych hydrogeologicznych. Zadaniem stałym jest opracowywanie, publikacja oraz dystrybucja kwartalnych biuletynów informacyjnych wód podziemnych i rocznika hydrogeologicznego oraz prognoz i komunikatów dotyczących sytuacji hydrogeologicznej kraju, a także ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania lub poboru wód podziemnych.

Realizacja zadań państwowej służby geologicznej w zakresie zadań określonych w ustawie Prawo wodne jest finansowana ze środków budżetu państwa, zaś nadzór nad jej działalnością sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.