Geneza powstania bursztynu

Bursztyn bałtycki powstał z przeobrażonej żywicy drzew iglastych, porastających w środkowym paleogenie, przed około 40 mln lat, północne i wschodnie wybrzeża epikontynentalnego morza wypełniającego wschodnią część basenu Morza Północnego.

Żywica drzew bursztynodajnych była transportowana do morza przez sieć rzeczną i spływy powierzchniowe i w środowisku morskim uległa zaawansowanej diagenezie, przede wszystkim polimeryzacji. Procesy te doprowadziły do zmian cech fizykochemicznych żywicy, w tym wzrostu twardości i temperatury topnienia, a w konsekwencji do powstania substancji znanej dziś jako bursztyn bałtycki (sukcynit).

bursztyn8

Bursztyn - sukcynit. Fot. Dariusz Iwański

Okruchy bursztynu były przemieszczane przez prądy płynące wzdłuż brzegu i deponowane wśród drobnoziarnistych osadów klastycznych: piasków, mułków i iłów glaukonitowo-kwarcowych. Takie osady w klasycznym miejscu występowania – na Półwyspie Sambijskim – noszą nazwę „niebieskiej ziemi”.