Zastosowanie kruszyw mineralnych

Budowa infrastruktury liniowej, zarówno drogowej jak i kolejowej, wymaga dostępu do kruszywa niezbędnego do budowy nasypów oraz innych elementów konstrukcyjnych (np. podbudowa drogi, pale żwirowe, warstwa ścieralna).

Materiał ten musi mieć odpowiednią jakość, oczekiwane właściwości i spełniać wysokie wymagania. Jest to zawsze indywidualne rozwiązanie projektowe, ale za najlepsze uznaje się piaski i żwiry o małej zawartości pyłu.

Złoża kruszyw służą przede wszystkim budownictwu liniowemu, ale nie tylko. Ich wykorzystanie do produkcji betonów i prefabrykatów, budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego stanowi niewielki, ale ważny udział w zastosowaniu piasków i żwirów o odpowiednich do danego projektu parametrach fizyczno-mechanicznych. Konieczność rozbudowy sieci drogowej, a za tym budowy nasypów, jest wpisana na stałe w rozwój społeczno-ekonomiczny kraju i wspierana przez wiedzę i doświadczenie geologów. Warto pamiętać, że kruszywa stanowią 95% objętości konstrukcji drogi.

prognoza ilosciowo rodzajowa zapotrzebowania na kruszywa

prognoza zapotrzebowania na kruszywa

site 2906337 960 720