Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego

Atlas geologiczny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego

Opracowanie: Andrzej Bossowski, Adam Ihnatowicz

 

atlas dzw

 

Przykłady opracowań graficznych

image  Mapa geologiczna (2.56 MB)

image  Przekroje geologiczne (199.02 kB)

image  Profile otworów wiertniczych (139.95 kB)

image  Mapa miąższości (196.29 kB)

image  Mapa węglonośności (151.61 kB)

image  Mapa izolitów (156.76 kB)

image  Mapa paleogeograficzna (232.23 kB)

image  Mapa strukturalna (180.14 kB)

 

Atlas zawiera podsumowanie wyników wszystkich prac o charakterze geologiczno-poszukiwawczym w obrębie formacji górnego karbonu i jego bezpośredniego nadkładu prowadzonych na obszarze Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pod nazwą Dolnośląskie Zagłębie Węglowe rozumie się tę część depresji śródsudeckiej, w obrębie której stwierdzono obecność osadów węglonośnych bądź to na powierzchni, bądź w profilach głębokich wierceń. Obszar ten jest powiększony dodatkowo o te rejony, w których na podstawie ekstrapolacji danych z kopalń oraz z otworów wiertniczych można domniemywać o obecności węgli kamiennych w formacjach górnokarbońskich. Eksploatację węgla kamiennego z Zagłębiu Dolnośląskim zaniechano w latach 90. ubiegłego stulecia. Przyczyną jej zakończenia było w większości przypadków wyczerpanie zasobów lub nieopłacalność eksploatacji, np. ze względu na trudne warunki geologiczne.

 

Podczas opracowania Atlasu uwzględniono wyniki powierzchniowych prac kartograficznych (pokrycie całego obszaru DZW zdjęciem w skali 1:25 000), wyniki wierceń strukturalnych zaprojektowanych w Oddziale Dolnośląskim PIG, wierceń poszukiwawczych rud metali (uranu i glinu) wykonanych na zlecenie PIG oraz rezultaty różnego rodzaju prac studialnych. Drugim źródłem informacji były wyniki badań prowadzonych przez przemysł węglowy. Są to przede wszystkim rezultaty wierceń dokumentujących nowe zasoby węgli kamiennych - otworów usytuowanych na przedłużeniu po upadzie pól eksploatacyjnych. Prace tego typu były intensywnie prowadzone szczególnie po 1970 r. W związku z likwidacją zakładów górniczych Oddział Dolnośląski PIG przejął znaczną ilość szczegółowych materiałów dotyczących eksploatacji złóż - planów pokładowych, poziomowych, przekrojów, profilów szybów, szybików, otworów dołowych itd., które wykorzystano do opracowania Atlasu. Uwzględniono również materiały będące obecnie w posiadaniu Oddziału Dolnośląskiego PIG a dotyczące prac wiertniczych i robót ziemnych prowadzonych przez byłe Zakłady Przemysłowe R1 w Kowarach. W zakres omawianych materiałów wchodzą również wyniki wszelkiego rodzaju prac geofizycznych prowadzonych na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego i przemysłu węglowego. Wykorzystano również wyniki badań stratygraficznych, sedymentologicznych, strukturalnych, tektonicznych i innych wykonywanych przez wielu badaczy. Szczególnie podkreślić należy rolę badań sedymentologicznych formacji węglonośnych, które ułatwiły wykonanie rekonstrukcji paleogeografii w okresie późnego karbonu. Prezentowany Atlas jest drugim w historii badań tego rodzaju syntetycznym opracowaniem obejmującym rejon Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pierwszym jest atlas opracowany przez A. Grocholskiego i K. Augustyniaka (1970, 1971). Uwzględniał on stan wiedzy na temat budowy geologicznej DZW mniej więcej do końca lat 60. ubiegłego stulecia. Od momentu jego wydania odwiercono ponad 60 otworów o głębokości powyżej 500 m, co przyczyniło się do powstania ogromnej ilości nowych informacji. Przy opracowaniu niniejszego atlasu korzystano również z materiałów czeskich, dotyczących południowo-zachodniej części depresji śródsudeckiej.

 

Zawartość opracowania:

mapa geologiczna - 1 tablica

przekroje geologiczne - 1 tablica

profile otworów wiertniczych - 1 tablica

mapa dokumentacyjna - 1 tablica

synonimika pokładów węgla - 1 tablica

mapa miąższości - 12 map

mapa węglonośności - 8 map

mapa izolitów -12 map

mapa paleogeograficzna - 12 map

mapa strukturalna - 6 map