Przetarg ofertowy na pojazd TOYOTA HILUX

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

z siedzibą w Warszawie ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż zbędnego środka trwałego:

samochód ciężarowy TOYOTA HILUX, nr rej. WE 5780U, rok prod. 2007,

  • cena wywoławcza 22 000,00 zł (brutto).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

I. wpłacenie wadium, jako zabezpieczenia w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 21.06.2023, przelewem na konto PIG-PIB:

11 1020 1042 0000 8702 0504 1811,

dopisując w tytule przelewu:

„Przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnego środka trwałego PIG-PIB”.

 - wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone przelewem bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

- jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, sprzedający może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

- sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę zakupu.

II. złożenie formularza oferty, który powinien zawierać:

- imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę,

- oferowaną cenę kupna, która nie może być niższa niż cena wywoławcza,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym środka trwałego,

- podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną, na ofercie i oświadczeniu,

- dowód wpłaty wadium,

- wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,

- formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej opisanej kopercie w Kancelarii PIG-PIB Warszawa ul. Rakowiecka 4  pok. 1 (przy wejściu głównym) do dnia 21.06.2023 do godz. 11:00 (kancelaria czynna a w godzinach 8:15 – 16:15).

- na kopercie proszę umieścić informację „Przetarg ofertowy na sprzedaż zbędnego środka trwałego PIG-PIB nie otwierać przed godziną 12:00 w dniu 21.06.2023”.

- o zachowaniu terminu złożenia formularza oferty decyduje data i godzina (w przypadku składania oferty w dniu otwarcia) wpływu do Kancelarii PIG-PIB,  a nie data jego nadania.

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.

Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania (zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert) w każdej chwili przetargu (do momentu wyboru oferty) bez konieczności podawania przyczyny.     Z tego tytułu nie przysługują uczestnikom żadne roszczenia, w szczególności o zawarcie umowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2023 o godz. 12:00 w  pomieszczeniu Sekcji Transportu PIG-PIB, 00-975 Warszawa ul. Rakowiecka 4. Przedmiot przetargu można oglądać w dniach        13-14.06.2023 w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 4 w godzinach 10:00 - 14:00,  po wcześniejszym umówieniu się z osobami upoważnionymi.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Pan Jarosław Dylewski tel. kom. 517 080 219;

Pan Paweł Rychlicki tel. kom. 500 237 536;

Szczegółowe informacje na temat ww. środka trwałego na stronie

https://www.pgi.gov.pl/zamowienia/sprzedaz-samochodow/14505-przetarg-ofertowy-na-pojazd-toyota-hilux.html

 

Wszelkie zapytania dotyczące środka trwałego należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem z dnia 05.10.93 DZ.U z 1993 r. Nr. 97, poz.443.

Zastrzegamy sobie prawo wycofania pojazdu z przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

W załączeniu (poniżej) następujące dokumenty:

  1. Formularz ofertowy;
  2. Oświadczenie oferenta;
  3. Wycena pojazdu.