Pierwsze Forum państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej

Centrum geologii przez jeden dzień znajdowało się w Gdańsku, gdzie 14 listopada 2019 r. w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) odbyło się Forum państwowej służby geologicznej (psg) oraz Forum państwowej służby hydrogeologicznej (psh). W ten sposób zapoczątkowaliśmy cykl spotkań prezentujących wyniki prac prowadzonych przez PIG-PIB pełniący funkcję obu służb.

Każdego roku, przy wykorzystaniu coraz bardziej nowoczesnych technologii, PIG-PIB pozyskuje nowe, szczegółowe informacje o środowisku. Dane te przetwarzamy, gromadzimy i wreszcie udostępniamy szerokiemu gronu interesariuszy. Organy administracji państwowej, sztaby antykryzysowe, podmioty prowadzące działalność m.in. w zakresie poszukiwania surowców mineralnych, ochrony środowiska czy gospodarki wodnej, wykorzystują je, by zapewnić bezpieczeństwo państwa w aspektach: energetycznym, surowcowym czy też ekologicznym. Wspomaganie ich rzetelną informacją geologiczną jest misją PIG-PIB.

Rozpoczęte w dniu 14 listopada 2019 r. w Oddziale Geologii Morza spotkania są kolejnym krokiem upowszechniania wyników zadań realizowanych przez Instytut. Idea forum zakłada prezentację wyników badań prowadzonych w danym regionie kraju. Referaty prezentowane podczas I Forum psg i Forum psh dotyczyły przede wszystkim badań prowadzonych na terenie polskich obszarów morskich i strefy brzegowej Bałtyku, które są domeną badań gdańskiego oddziału PIG-PIB. Szeroko przedstawiono również zagadnienia praktyczne, wynikające z prowadzenia badań geologicznych i hydrogeologicznych w regionie pomorskim.

03

Pierwsza uczestniczka Forum stawiła się w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB tuż po 9.00. 

O tym, jak duża jest potrzeba takich spotkań, świadczy m.in. liczba uczestników (ze względu na brak miejsc rejestracja została zakończona na 3 dni przed jej planowanym terminem). Spotkanie zgromadziło ponad 100 osób – przedstawicieli administracji geologicznej, przedsiębiorców z firm państwowych i prywatnych prowadzących działalność w zakresie geologii morza, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego, a także planistów i naukowców.

31

Forum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a chętnych było więcej, niż miejsc

- To, że tak licznie zaszczyciliście nas swoją obecnością świadczy o tym, że idea tego forum jest potrzebna. Niezbędna jest platforma do rozmowy – dodał dyrektor Wojciech Jegliński, pdf prezentując obszar i zakres działania Oddziału Geologii Morza PIG-PIB (971 KB) .

51

Powitanie uczestników spotkania

146

Uczestnicy w skupieniu słuchali kolejnych referatów

Podczas Forum duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja dr Olimpii Kozłowskiej i dr Reginy Kramarskiej pt.  pdf Kopaliny mineralne – koncepcje waloryzacji i ochrony złóż dla rozwoju gospodarczego kraju (7.93 MB) . Prelegentki przedstawiły obecny stan bazy zasobowej kopalin i prognozę jej wystarczalności na najbliższe dziesięciolecia. Wyjaśniły, na czym polega ochrona udokumentowanych złóż kopalin oraz w jakim zakresie powinna być  wzmocniona. Przekazane informacje wywołały żywe zainteresowanie słuchaczy, a obie prelegentki zostały zasypane gradem pytań podczas późniejszej dyskusji.

90

Prezentacja o złożach i surowcach mineralnych. Pierwszą część przedstawiła dr Olimpia Kozłowska

111

Drugą część prezentacji wygłosiła dr Regina Kramarska

  pdf Strefa brzegowa Bałtyku – prognozowanie i modelowanie zmian linii brzegowej (6.32 MB) była przedmiotem prezentacji dr. Grzegorza Uścinowicza. Geologiczne aspekty zarządzania strefą brzegową oraz prognoza rozwoju wybrzeży klifowych i mierzejowych to ważne obszary działalności Oddziału Geologii Morza. Zaprezentowana ocena ilościowa i jakościowa morskiej pokrywy piaszczystej, a także skutki zmian zachodzących w strefie brzegowej, zainteresowały przede wszystkim obecnych na sali przedstawicieli urzędów morskich oraz urzędów szczebla wojewódzkiego.

138

Dr Grzegorz Uścinowicz wygłasza referat o strefie brzegowej Bałtyku

Duże emocje wywołała prezentacja dr. Tomasza Wojciechowskiego pt.   pdf System Osłony Przeciwosuwiskowej a strategia redukcji ryzyka osuwiskowego (46.83 MB) . Prelekcja rozpoczęła się dramatycznym filmem, ukazującym katastrofę osuwiskową, która miała miejsce w 2010 r. na południu Polski. Referat w przekrojowy sposób pokazał miejsce ruchów masowych w polskim prawie i obowiązki poszczególnych urzędów. Dr T. Wojciechowski przedstawił System Osłony Przeciwosuwiskowej jako sprawne narzędzie, dzięki któremu można zminimalizować lub wyeliminować ryzyko katastrofy osuwiskowej.

158

Dr Tomasz Wojciechowski zaczął prawie jak u Hitchcocka - filmem o katastrofie osuwiskowej. Potem napięcie wzrastało...

O tym, że podążamy za najnowszymi trendami w geologii, przekonywała słuchaczy dr Edyta Majer w referacie pt.   pdf Geologia dla inteligentnego zarządzania przestrzenią podziemną wybranych rejonów Pomorza (16.54 MB)  (współautorzy: mgr Mateusz Żeruń, mgr Filip Pleskot). Zarządzanie przestrzenią podziemną, nowe technologie pozyskiwania energii ze środowiska geologicznego przez obiekty budowlane oraz przydatność badań podłoża budowlanego wzbudziły duże zainteresowanie zajmujących się planowaniem na poziomie gmin, powiatów i województw.

200

Dr Edyta Majer przekonuje słuchaczy do idei Smart City i pokazuje rolę geologii w planowaniu przestrzeni podziemnej

Tematyka Forum psh była równie interesująca i różnorodna. W referacie   pdf W trosce o zasoby wodne Trójmiasta. Współpraca państwowej służby hydrogeologicznej z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną w Gdańsku i Sopocie (7.92 MB)  dr Mirosław Lidzbarski przedstawił dokładną analizę ryzyka dla ujęć wód podziemnych. Omówił także współpracę psh z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną w Gdańsku i Sopocie. Słuchaczy zainteresował zwłaszcza temat nowych wyzwań w hydrogeologii miejskiej.

205

Dr Mirosław Lidzbarski wprowadził słuchaczy w tematykę Forum państwowej służby hydrogeologicznej

  pdf Optymalne gospodarowanie wodami podziemnymi w strefie nadmorskiej (5.28 MB) prezentował mgr Zbigniew Kordalski, a zespół autorów (mgr Dawid Potrykus, mgr Ewa Tarnawska, mgr Agnieszka Karwik) przedstawił badania stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz prognozowanie zagrożeń na terenach pokopalnianych.

219

Mgr Zbigniew Kordalski wprowadza słuchaczy w tajniki optymalnego gospodarowania wodami podziemnymi w strefie nadmorskiej

232

Mgr Dawid Potrykus prezentuje badania stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenach pokopalnianych

248

Mgr Ewa Tarnawska opowiada o prognozowaniu zagrożeń wód i gruntów na terenach pokopalnianych

Na zakończenie obu forów mgr Wojciech Paciura w prezentacji   pdf Informacje i dane geologiczne zakres, sposób udostępniania oraz powtórnego wykorzystania (6.59 MB)  (współautorzy: dr Wojciech Jegliński, dr Regina Kramarska) pokazał „geologiczny sezam”, czyli zasoby informacji geologicznej, sposoby jej gromadzenia oraz dostęp do baz danych. Prelegent udzielał także porad przy stoisku eksperckim, gdzie każdy mógł się przekonać, iż korzystanie z informacji geologicznej w serwisie internetowym PIG-PIB nie jest trudne.

254

Wystąpienie mgr Wojciecha Paciury słuchacze śledzili z dużą uwagą

237

Kącik eksperta - porad udziela mgr Wojciech Paciura

Czy forum psg i psh spełniło oczekiwania organizatorów i co najważniejsze ich uczestników? Oddaliśmy im głos.

- Widzę dużą zasadność spotkań organizowanych przez Instytut, z dwóch punktów widzenia - jako przedstawiciela administracji geologicznej, jak i geologa. Forum jest jak najbardziej wskazaną platformą wymiany doświadczeń i pomysłów, jak usprawnić funkcjonowanie organów administracji oraz aktualizować zadania realizowane przez państwową służbę geologiczną. - uważa Michał Kowalski, Geolog Wojewódzki z Gdańska. 

- Jako region pomorski, zajmujemy się często kwestiami związanymi z ochroną środowiska i ochroną klimatu. Chcemy bazować na wiedzy, którą można zdobyć w Państwowym Instytucie Geologicznym, instytucji o ugruntowanej pozycji - powiedziała Maria Klawiter - Piwowarska z Biura ds. Bałtyckich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

- Takie spotkania, jak dziś, są bardzo korzystne, bo pokazują, jakimi bazami danych dysponuje państwowa służba geologiczna. W ramach mojej pracy korzystam z takich danych, stanowią one jedną z podstaw mojej działalności jako geologa powiatowego. Jedynym problemem jest ich aktualność, a czas uzupełniania informacji jest zbyt długi wobec potrzeb - dodał Andrzej Narwojsz, geolog powiatowy z Urzędu Miasta Gdynia.

- Bardzo sobie cenię współpracę z Państwowym Instytutem Geologicznym - powiedział Maciej Malinowski, geolog powiatowy z Wejherowa. - Aktualnie współpracujemy w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej. Cenię sobie także aktywność Instytutu na forach społecznościowych, na Facebooku, gdzie zamieszczane są krótkie, ale ciekawe informacje o geologii - dodał.

Słysząc takie wypowiedzi uczestników spotkania, a także propozycje organizacji podobnych spotkań w Warszawie, Bydgoszczy i Gdańsku uważamy, że bardzo dobrze wywiązaliśmy się z tego zadania, i z jeszcze większą energią mamy zamiar przystąpić do kolejnych spotkań. 

35

Forum było okazją do wielu spotkań i kuluarowych rozmów

36

Goście interesowali się ofertą wydawniczą Instytutu

Następne Forum państwowej służby geologicznej odbędzie się wkrótce w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

27

Program I Forum PSG i PSH w Gdańsku

Prezentacje I Forum PSG i PSH w Gdańsku

  pdf Kierunki działań Oddziału Geologii Morza PIG-PIB – dr Wojciech Jegliński (971 KB)

  pdf Kopaliny mineralne – koncepcje waloryzacji i ochrony złóż dla rozwoju gospodarczego kraju – dr Regina Kramarska, dr Olimpia Kozłowska (7.93 MB)

  pdf Strefa brzegowa Bałtyku – prognozowanie i modelowanie zmian linii brzegowej – dr Grzegorz Uścinowicz (6.32 MB)

  pdf System Osłony Przeciwosuwiskowej a strategia redukcji ryzyka osuwiskowego – dr Tomasz Wojciechowski (46.83 MB)

  pdf Geologia dla inteligentnego zarządzania przestrzenią podziemną wybranych rejonów Pomorza – dr Edyta Majer (współautorzy: mgr Mateusz Żeruń, mgr Filip Pleskot) (16.54 MB)

  pdf W trosce o zasoby wodne Trójmiasta. Współpraca państwowej służby hydrogeologicznej z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę
wodną w Gdańsku i Sopocie – dr Mirosław Lidzbarski  (7.92 MB)

  pdf Optymalne gospodarowanie wodami podziemnymi w strefie nadmorskiej – mgr Zbigniew Kordalski (5.28 MB)

  pdf Informacje i dane geologiczne – zakres, sposób udostępniania oraz powtórnego wykorzystania – mgr Wojciech Paciura, dr Regina Kramarska, dr Wojciech Jegliński (6.59 MB)

 

Galeria zdjęć

 

Tekst: Anita Starzycka, Anna Bagińska
Współpraca: Tadeusz Peryt
Zdjęcia: MTM Media Małgorzata Żochowska

logo sfinansowano

Forum państwowej służby geologicznej zostało zorganizowane w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz sfinansowane ze środków NFOŚiGW