Nowa prognoza państwowej służby hydrogeologicznej

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła najnowszą prognozę sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych. Prognoza została opracowana dla okresu od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, w obrębie województw: warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i małopolskiego będą występować obszary, na których lokalnie zwierciadło płytkich wód podziemnych może się kształtować poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). 

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

W okresie czerwiec – sierpień 2021 r. na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. Tym niemniej jest wysoce prawdopodobne w sytuacji niekorzystnych warunków meteorologicznych w nadchodzących tygodniach, że miejscami, w tym szczególnie w obrębie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i małopolskiego może wystąpić brak rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). Przewiduje się, że sytuacje tego typu, jeśli wystąpią, będą miały charakter lokalny.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

Według scenariusza mniej korzystnego dla gospodarki wodnej przewiduje się, że w okresie czerwiec-sierpień 2021 r. niżówka hydrogeologiczna może występować lokalnie na obszarze kraju, w tym przede wszystkim w obrębie województw: warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i małopolskiego.

Na obszarach występowania niżówki hydrogeologicznej mogą pojawić się lokalne trudności w eksploatacji płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz ujęć komunalnych lub przemysłowych użytkujących pierwszy poziom wodonośny. Nie przewiduje się utrudnień w eksploatacji w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć eksploatujących głębsze warstwy wodonośne.

Ponadto prognozuje się, że stosunkowo często na terenie kraju będzie dochodzić do sytuacji, w której stan wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego będzie układał się w strefie SNO-SNG, czyli powyżej wartości ostrzegawczej, a poniżej średniego stanu niskiego z wielolecia. Jednak takie położenie zwierciadła płytkich wód podziemnych nie powinno powodować problemów w zaopatrzeniu w wodę.

prognoza psh czerwiec2021

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

prognoza psh czerwiec2021 1

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na okres czerwiec - sierpień 2021 r.

prognoza psh czerwiec2021 2

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w okresie czerwiec - sierpień 2021 r.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.

okladka prognoza psh czerwiec2021