Trzęsienie ziemi na Filipinach

23 lipca 2021 r. o godz. 20:48:58.0 UTC, czyli 24 lipca 2021 r., godz. 04:48:58.0 czasu lokalnego, w regionie wyspy Mindoro na Filipinach miało miejsce silne trzęsienie ziemi. Jego magnitudę określono na M6.7. Do dnia opracowania niniejszego raportu tj. do 27 lipca 2021 r. było to jedno z dwóch najsilniejszych w lipcu zjawisk sejsmicznych na świecie. Epicentrum zdarzenia zlokalizowane było około 31 km na WSW od miejscowości Batangas (237 tys. Mieszkańców) oraz 19 km na ESE od Calatagan (16,1 tys. mieszkańców). Źródło wstrząsów według danych European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) zlokalizowano na głębokości 118 km.

Parametry zjawiska sejsmicznego z 13 lipca 2021 r., godz. 20:48:58.0 UTC, region: Mindoro, Filipiny.

filipiny tab 1 copy

filipiny mapa 1 copy

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.7 z 23 lipca 2021 r., godz. 20:48:58.0 UTC w regionie wyspy Mindoro, Filipiny (oprac. PSG, mapa bazowa CIA).

filipiny mapa 2 copy

Lokalizacja epicentrum zjawiska sejsmicznego o magnitudzie M6.7 z 23 lipca 2021 r., godz. 20:48:58.0 UTC (oprac. EMSC)

Opisywane zjawisko było odczuwalne w umiarkowanym stopniu (V w skali Mercallego) w obszarze epicentralnym. Na poniższym rysunku zaprezentowane zostały mapy zasięgu odczuwalności zdarzenia (źródła: USGS i EMSC).

filipiny mapa 3 copy

Mapy zasięgu intensywności i odczuwalności trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.7 z 23 lipca 2021 r., godz. 20:48:58.0 UTC z epicentrum zlokalizowanym w regionie wyspy Mindoro, Filipiny (pierwsza mapa - oprac. USGS, druga mapa EMSC).


Szacowana liczba ludności wraz ze stopniem odczuwalności zjawiska M6.7 dla obszaru pokazanego na mapie około 400 km wokół epicentrum (oprac. USGS).

filipiny tab 2 copy

Źródło wstrząsów zlokalizowane było na głębokości 118 km (głębokie zjawisko), w związku z czym lokalne władze poinformowały, że nie oczekują żadnych zniszczeń. Kilka minut po głównym zjawisku nastąpił wstrząs następczy o magnitudzie M5.7 (23 lipca, godz. 20:57:18 UTC, głębokość: 124 km, M5.7, region: Mindoro, Filipiny). Charakterystyka aktywności sejsmicznej w okresie od 20 do 26.07.2021 r. została pod-sumowana w poniższej tabeli oraz przedstawiona na mapie. W tym okresie zarejestrowano 25 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie M>=2.5, w tym dwa zjawiska o magnitudzie M>4.5.

Statystyka zjawisk sejsmicznych oraz charakterystyka aktywności sejsmicznej w regionie epicentralnym mierzona dobową liczbą zidentyfikowanych zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie M>=2.5 w okresie od 20 do 26 lipca 2021 r. Czerwoną ramką została wyróżniona data wystąpienia wstrząsu głównego – oprac. PSG na podst. danych EMSC.

filipiny tab 3 copy

 

filipiny mapa 4 copy

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.7 z 23 lipca 2021 r., godz. 20:48:58.0 UTC, w regionie wyspy Mindoro, Filipiny oraz epicentrów wstrząsów o magnitudzie M>=2.5, zarejestrowanych przed oraz po wstrząsie głównym w okresie 20 do 26 lipca 2021 r. (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa CIA).

Region, w którym wystąpiło zjawisko znajduje się w strefie Okołopacyficznego Pasa Sejsmicznego. Charakteryzuje się on dużą aktywnością sejsmiczną. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 26 lipca 2021 r. zarejestrowano 2064 zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie M>=2.5, w tym sześć zjawisk o magnitudzie M>6.0.

 

Statystyka zdarzeń sejsmicznych o magnitudzie M>=2.5 zarejestrowanych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 26 lipca 2021 r. – oprac. PSG na podst. danych EMSC.

filipiny tab 4

 

filipiny mapa 5

Charakterystyka aktywności sejsmicznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 26 lipca 2021 r. w regionie wyspy Mindoro, Filipiny (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa CIA).

Opisywane trzęsienie ziemi rejestrowane było również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Na rysunku pokazano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane na stacjach PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski) i PG15 (Dziwie, gm. Przedecz, pow. kolski) monitoringu sejsmicznego w laboratoriach geodynamicznych PSG.

Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 9300 km (84°), natomiast od stacji PG15 około 9600 km (86°). Pierwsze wstąpienia fal sejsmicznych (P) zarejestrowane zostały na stacji PG14 o godz. 21:01:14.2 UTC, tj. po upływie 12 min 16.2 s od momentu zdarzenia, natomiast na stacji PG15 o godz. 21:01:26.2 UTC, tj. po upływie 12 min 28.2 s.

 

filipiny sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.7 z epicentrum w regionie wyspy Mindoro, Filipiny z 23 lipca 2021 r., godz. 20:48:58.0 (UTC) zarejestrowane przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG zlokalizowane w laboratoriach geodynamicznych: w Hołownie (PG14) oraz w Dziwiu (PG15). Czerwonym kolorem zaznaczone zostały wstąpienia fal.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie M6.7 z zarejestrowane 23 lipca 2021 r. w regionie wyspy Mindoro, Filipiny odwzorowało się również w zapisie monitoringu składowej pionowej siły ciężkości w laboratorium geodynamicznym stacji PSG w Hołownie. Obraz falowy zjawiska, który został zarejestrowany grawimetrem pły-wowym gPhoneX nr 165 zaprezentowano na poniższym rysunku.


filipiny sejsmo 2 copy

Fragment zapisu z monitoringu grawimetrycznego pola siły ciężkości na stacji PSG PG14 w Hołownie (gm. Podedwórze, pow. parczewski) zarejestrowany w trakcie przejścia przez punkt obserwacji grawimetrycz-nych fal sejsmicznych wygenerowanych w ognisku trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.7 z 23 lipca 2021 r., godz. 20:48:58.0 (UTC). Czerwonym kolorem zaznaczone zostały wstąpienia fal.

Na rysunku zaprezentowane zostały trzy ścieżki z monitoringu pola grawitacyjnego zarejestrowane w trakcie przejścia przez punkt obserwacji fal sejsmicznych wygenerowanych w źródle trzęsienia ziemi z epicentrum zlokalizowanym w regionie wyspy Mindoro, Filipiny. Pierwsza ścieżka (wykres A) pokazuje zmiany przyspieszenia pionowej składowej pola siły ciężkości, druga (wykres B) zmiany składowej pionowej prędkości gruntu, zaś ścieżka trzecia (wykres C) zmiany położenia (amplituda składowej pionowej) drgań podłoża w punkcie obserwacji.

 

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski i Kamila Karkowska
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej