Komunikat PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w sierpniu 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 1 do 31 sierpnia 2022 r. W opracowaniu przedstawiono analizę położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym dla obszaru całego kraju.

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych

W sierpniu 2022 r. zmalała, w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca, liczba punktów obserwacyjnych, w których odnotowano obniżenie średniego położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszym poziomie wodonośnym. Punkty takie jednak nadal stanowiły większość (około 72%) poddanych analizie punktów obserwacyjnych, a wspomniane obniżenia poziomu wód podziemnych obserwowane były na znacznym obszarze kraju z wyjątkiem części centralnej i południowej oraz niewielkich obszarów na północnym wschodzie. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych nastąpił w tym czasie w około 25% punktów obserwacyjnych tj. o 17% więcej w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca. W przypadku ponad 3% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód pod- 5 ziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w lipcu.

zmiana połozenia zwierciadła wody podziemnej w objetych analiza punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w sierpniu 2022 r.

Zmiana położenia zwierciadła wody podziemnej w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w sierpniu 2022 r.

Zmiany zasobów wód podziemnych

W sierpniu wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym uległa nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku do stanu zarejestrowanego w poprzednim miesiącu, jednak nadal utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 89%, tj. o 3% mniej niż w lipcu br.), stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Punkty obserwacyjne, w których poziom rezerw zasobów był niższy niż 20% w odniesieniu do NNG stanowiły ponad 11% ogólnej liczby punktów objętych analizą, z czego w około 6% punktów zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na brak rezerw zasobów zmiennych w odniesieniu do granicy stanu NNG.

W sierpniu 2022 r. brak rezerw zasobów wód podziemnych został odnotowany w miejscowościach: Rogóźno w województwie kujawsko-pomorskim, Chartów w województwie lubuskim, Karłowiczki w województwie opolskim, Lipsk w województwie podlaskim oraz Miechucino w województwie pomorskim, Czachurki i Sepno w województwie wielkopolskim oraz Gądno i Międzyzdroje w województwie zachodniopomorskim.

mapka poziomu rezerw zasobow wód podziemnychkomunikat 9a 2022 ryc2

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych w sierpniu 2022 r. w objętych analizą punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych

Występowanie zagrożeń dla wód podziemnych

W sierpniu na części obszaru Polski utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO). W stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca zjawisko niżówki zwiększyło swe rozprzestrzenienie, głównie w zachodniej i południowo - zachodniej części kraju, na obszarze województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego w sierpniu br. stwierdzono także w obrębie województw lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, jednak zjawisko to miało na tym obszarze charakter lokalny.

W skali kraju stan wód podziemnych niższy od stanu niskiego ostrzegawczego stwierdzono w 33 punktach obserwacyjnych, co stanowi 21% wszystkich analizowanych punktów, podczas gdy w lipcu br. punkty takie stanowiły około 15% badanej populacji. W 28  spośród tych punktów w omawianym miesiącu poziom wód podziemnych uległ dalszemu obniżeniu w stosunku do stanu z lipca br.

W 27 punktach obserwacyjnych (ponad 17%) średni poziom zwierciadła wód podziemnych w sierpniu utrzymywał się w strefie między granicami stanów SNO i SNG, co oznacza, że w rejonach tych punktów w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych, w tym przede wszystkim przy braku lub niewielkich opadach atmosferycznych, również może rozwinąć się niżówka hydrogeologiczna. Liczba punktów obserwacyjnych, w których swobodne zwierciadło wody podziemnej układało się w bezpiecznej strefie tj. powyżej wartości średniej z najniższych rocznych głębokości zwierciadła wody podziemnej dla okresu wielolecia (SNG) zmniejszyła się w omawianym miesiącu z 65% do niespełna 62%.

mapka oceny zagrożenia niżówka hydrogeologiczna w sierpniu

Ocena zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w sierpniu 2022 r.

Zobacz: Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

okładka komunikatu 2022