Minister Klimatu i Środowiska pozytywnie oceniła działalność PIG-PIB w 2022 roku

24 sierpnia 2023 r. w nawiązaniu do wymogów działań nadzorczych wobec instytutów badawczych Minister Klimatu i Środowiska oceniła pozytywnie z zastrzeżeniami działalność Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2022.

Służby nadzorcze ministerstwa analizowały, między innymi:

  • finanse Instytutu, realizację zadań państwowej służby geologicznej i Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla,
  • uchwały Rady Naukowej PIG-PIB,
  • wyniki kontroli resortowych i zewnętrznych organów kontroli,
  • opinie kooperantów na temat współpracy z PIG-PIB.

Wcześniej, uchwałą nr 10/IV/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Sprawozdanie z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB za rok 2022  zaopiniowała pozytywnie Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

W 2022 r. w PIG-PIB realizowano 384 projekty, z których 236 zostało zakończonych.

W przyjętej w 2022 r. Strategii rozwoju PIG-PIB do roku 2026 z perspektywą do roku 2030 wskazano trzy główne, przenikające się pola działań, stanowiące filary rozwoju Instytutu: Energię, Surowce i Środowisko. Realizując projekty ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju prowadzono wszechstronne badania geologiczne dotyczące przede wszystkim: rozpoznawania budowy geologicznej kraju, poszukiwania i wspierania rozwoju nowych i odnawialnych źródeł energii, wyznaczania stref o wysokim potencjale geotermicznym oraz rozwoju metodyki określania przewodnictwa cieplnego skał i gruntów.

W filarze surowcowym główne kierunki działania obejmowały: rozpoznanie budowy geologicznej kraju i ocenę potencjału zasobów surowców mineralnych, ewidencję i ochronę złóż kopalin w Polsce oraz rozpoznawanie i bilansowanie wód podziemnych. Dziedzina środowiskowa obfitowała w szereg prac w zakresie: rozpoznawania i monitorowania zagrożeń geologicznych, obserwacji i pomiarów dokumentujących zakres i tempo erozji wybrzeża morskiego, monitoringu stanu jakości wód podziemnych, rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich na obszarze kraju – na lądzie i morzu oraz oceny stanu chemicznego gleb, gruntów i wód podziemnych.

W 2022 r. PIG-PIB współpracował niemal z 200 krajowymi podmiotami. Kluczową rolę odgrywała współpraca z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki. Współpracowano także z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi, firmami prowadzącymi działalność w zakresie geologii.

Priorytetową platformą i forum współpracy międzynarodowej dla Instytutu w 2022 r. – podobnie jak w latach poprzednich – było Stowarzyszenie Europejskich Służb Geologicznych EuroGeoSurveys i jego grupy eksperckie, w większości których Instytut ma swoich przedstawicieli. PIG-PIB współpracował zarówno ze służbami geologicznymi, instytucjami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, jak i z międzynarodowymi organizacjami badawczymi.

W minionym roku pracownicy PIG-PIB opublikowali 562 artykuły w czasopismach naukowych, w tym 95 artykułów w czasopismach z listy MEiN, indeksowanych w bazie Journal Citation Reports.

  pdf Zobacz: Sprawozdanie z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB za 2022 rok (18.66 MB)

grafika ilustracyjna