Rusza projekt pn. „Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych” (RID II)

Z przyjemnością informujemy, że 22 sierpnia 2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu pt. "Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych". Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), polegającego na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. "Rozwój Innowacji Drogowych – RID".

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami - lider konsorcjum,
  • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
  • Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

loga rid ii

Celem nadrzędnym projektu jest rozwój bezpiecznej infrastruktury dróg krajowych i autostrad w Polsce. Jego osiągnięcie będzie możliwe poprzez opracowanie aktualnych wytycznych prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych w zakresie technologii wzmacniania podłoża gruntowego dotyczących inwestycji drogowych. Wytyczne będą uwzględniać poszczególne etapy przygotowania zadań oraz różne warunki gruntowo-wodne.

W ramach prac badawczych zostanie przeprowadzona weryfikacja znanych i wykorzystywanych rozwiązań oraz nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych warunków posadowienia konstrukcji drogowych w skomplikowanych warunkach geotechnicznych (tj. osuwiska, tereny eksploatacji górniczej, tereny objęte zjawiskami krasowymi oraz obszary zalegania gruntów organicznych o dużej ściśliwości).

W projekcie przeprowadzone zostaną między innymi następujące prace:

  • analiza metod projektowania oraz technologii wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego,
  • analiza wymagań odnoszących się do niezbędnego zakresu rozpoznania podłoża dla poszczególnych technologii,
  • badania nad jakością i trwałością rozwiązań technologicznych stosowanych w budownictwie drogowym,
  • określenie wymagań dotyczących parametrów podłoża, stosowanych materiałów, sposobu prowadzenia robót, kryteriów oceny jakości wykonanych wzmocnień podłoża, sposobu monitoringu oraz zakładanych i dopuszczalnych zmian w zastosowanych wzmocnieniach w czasie eksploatacji,
  • opracowanie algorytmu doboru technologii wzmocnienia podłoża w odniesieniu do warunków gruntowo-wodnych, zakładanych zagrożeń i ryzyk geologicznych i geotechnicznych, rozwiązań technicznych oraz etapu projektowania,
  • opracowanie wytycznych w zakresie zasad doboru, projektowania, realizacji, badania i monitorowania rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych.

Efektem końcowym będą wytyczne, które usprawnią działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy nośności podłoża gruntowego inwestycji drogowych i zminimalizują ryzyka związane ze stosowaniem rozwiązań geotechnicznych niedostosowanych do warunków gruntowo-wodnych.

Finansowanie

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie: 842.500 PLN

Wartość całkowita projektu: 1.685.000 PLN

Nazwa programu

Wspólne przedsięwzięcie NCBR - GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. "Rozwój innowacji drogowych – RID"

Nazwa zadania

Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych

Czas trwania

18 miesięcy

Data podpisania umowy

22 sierpnia 2023 r.

Kierownik projektu

Prof. dr hab. inż. Marek Cała
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel. +48 12 617 21 15

Koordynator prac z AGH

Dr inż. Agnieszka Stopkowicz
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel. +48 12 617 21 72

Koordynator prac z PIG - PIB

Dr Edyta Majer
Zakład Geologii Inżynierskiej
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Jagiellońska 76
03 -301 Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Tel. +48 22 45 03 609

Koordynator prac z IBDiM

Mgr inż. Mirosław Szpikowski
Zakład Geotechniki Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
Tel. +48 22 814 50 25

Koordynator prac z PG

Dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. PG
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Tel. +48 58 347 24 92

loga ridii 1