Nominacja profesorska dla dr. hab. Jacka Grabowskiego

Dr hab. Jacek Grabowski z Zakładu Geologii Regionalnej Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB został profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku. Pan Profesor otrzymał tytuł postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2024 r. Uroczyste wręczenie nominacji odbędzie się w terminie późniejszym.

mężczyzna w sportowym ubiorze stoi na szczycie góry

Profesor Jacek Grabowski

Jacek Grabowski ukończył studia na Wydziale Geologii Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością geologia stratygraficzno – poszukiwawcza, broniąc w 1987 roku pracy magisterskiej pt. „Geologia i paleomagnetyzm paleozoiku okolic Mójczy w Górach Świętokrzyskich, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Szulczewskiego i dr Marka Lewandowskiego (Instytut Geofizyki PAN).

W 2000 roku uzyskał tytułu doktora nauk o Ziemi na podstawie pracy pt. „Paleogeographic position of the sedimentary series of the Tatra Massif in the Mesozoic and Tertiary in the light of paleomagnetic investigations”, napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. Magdaleny Kądziałko – Hofmokl (Instytut Geofizyki PAN). W 2012 otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii – stratygrafii i paleotektoniki na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. "Zintegrowana stratygrafia oraz pozycja paleotektoniczna skał osadowych z pogranicza jury i kredy, w wybranych profilach z obszaru Karpat, w świetle wyników badań paleomagnetycznych".

W roku 1988 rozpoczął pracę w Zakładzie Paleobiologii PAN jako asystent, gdzie zajmował się preparatyką mikroskamieniałości z obszaru Antarktyki, a także zaczął wstępne badania mikrobiostratygraficzne skał górnego triasu i jury serii reglowej dolnej Tatr. W roku 1989, po odbyciu służby wojskowej, przeniósł się na Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej), gdzie pracował do 1994 roku na stanowisku asystenta.

Od 1994 roku rozpoczął pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym, w laboratorium paleomagnetycznym ówczesnego Zakładu Geofizyki. W trakcie 30-letniej pracy w Instytucie pełnił liczne funkcje kierownicze: w latach 2002 – 2006 był kierownikiem Zakładu Geofizyki, w latach 2013-2017 - kierownikiem Programu Zmiany Klimatu i Środowiska, w latach 2017-2018 - kierownikiem Zakładu Geologii Regionalnej i Naftowej. W latach 2020-2023 2020 był kierownikiem pracowni w Zakładzie Geologii Regionalnej (lata 2020-2022 - Pracowni Stratygrafii, w 2023 roku - Pracowni Tektoniki i Geofizyki).

Rozwój naukowy i osiągnięcia merytoryczne profesora Jacka Grabowskiego związane są z aplikacją badań paleomagnetycznych w geologii, zarówno w stratygrafii, jak i tektonice. Szczególnie bliskie są mu dwa obszary tematyczne:

  • paleomagnetyzm mezozoicznych skał Tatr, Pienin i innych masywów Karpat Centralnych: wykorzystanie do celów rekonstrukcji paleotektonicznych,

  • magnetostratygrafia pogranicza jury i kredy (tyton – berias) i jej integracja z innymi metodami stratygraficznymi dla celów korelacji globalnych i rekonstrukcji paleośrodowiskowych.

Ponadto, uprawiana przeze niego tematyka badawcza obejmowała pomniejsze zagadnienia, m.in.:

  • magnetostratygrafia permu (czerwonego spągowca i cechsztynu) w basenie polskim oraz na Spitsbergenie,

  • paleomagnetyzm i zjawiska przemagnesowania węglanowych skał dewonu Gór Świętokrzyskich, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i strefy śląsko-morawskiej,

  • paleomagnetyzm i datowanie radiometryczne bazaltów kenozoicznych na Dolnym Śląsku,

  • paleomagnetyzm i datowanie radiometryczne skał cieszynitowych w Karpatach Zewnętrznych,

  • podatność magnetyczna i chemostratygrafia dolomitów eiflu w Górach Świętokrzyskich (region łysogórski),

  • właściwości petromagnetyczne i chemostratygrafia wapieni pogranicza oksfordu i kimerydu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,

  • paleomagnetyzm granitoidów Tatr Wysokich,

  • paleomagnetyzm skał osadowych retyku w sukcesji reglowej dolnej Tatr.

W dorobku Profesora jest 71 publikacji w czasopismach recenzowanych, większość z nich napisana we współautorstwie (63), jeden rozdział w monografii, blisko 190 abstraktów i komunikatów na konferencjach naukowych. Ilość cytowań (Scopus) wynosi 915, a Indeks Hirscha 17 (dane z marca 2024 roku).

Brał udział w realizacji 11 projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki (dawniej: Komitet Badań naukowych) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo nauki i Edukacji) w charakterze kierownika i głównego wykonawcy.

Profesor Jacek Grabowski od 2022 roku jest członkiem Rady Naukowej PIG-PIB, pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego PIG-PIB i obecnie znów pełni tę funkcję od 2022 roku.

Pełnił też szereg funkcji w redakcjach czasopism geologicznych, szczególnie w Geological Quarterly (GQ). W latach 2000-2001 był sekretarzem redakcji GQ, a w latach 2008-2012 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego GQ. Od 2013 roku do chwili obecnej (z przerwą na 2019 rok) jest członkiem Rady Redakcyjnej GQ. W latach 2008-2013 był redaktorem naczelnym Przeglądu Geologicznego. Od 2011 roku jest członkiem Rady Redakcyjnej Volumina Jurassica, a od 2014 roku członkiem Rady Redakcyjnej Geologica Carpathica.

Od 2020 roku pełnił też szereg funkcji związanych z działalnością Międzynarodowej Komisji Stratygraficznej (ICS). Od 2020 roku jest przewodniczącym Grupy Roboczej Beriasu, a od 2022 roku członkiem Grupy Roboczej Walanżynu. Od 2020 roku  jest również członkiem Podkomisji ds. Stratygrafii Jury.

Jest promotorem dwóch przewodów doktorskich (jeden ukończony, jeden trwający) oraz współpromotorem jednej pracy inżynierskiej.

Prowadził różnorodną działalność popularyzatorską, m.in. inspirując powstanie cyklów artykułów popularnonaukowych, redagując tematyczne numery Przeglądu Geologicznego, pisząc teksty na stronę internetową PIG-PIB oraz występując w popularnych audycjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.

Gratulujemy serdecznie Panu Profesorowi i życzymy dalszej, owocnej pracy naukowej.