Geolodzy mogą pomóc mieszkańcom prawobrzeżnej Warszawy

wawer210Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie wybranych obszarów dzielnicy Wawer były tematem konferencji, która odbyła się 1 marca w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Businessman Institute. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów.

 

 

 

Konferencję przygotował Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i stowarzyszeniami: Pas Nadwiślański, Jeziorowa 67 i EkoWawer oraz Radą Osiedla Zerzeń. Patronat nad konferencją objął Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki. Głównym tematem było zagrożenie powodziowe i podtopienia, które w tej nadwiślańskiej dzielnicy zdarzają się nawet po niewielkich opadach deszczu. Wysoka frekwencja świadczyła o tym, jak istotny jest to problem.

 

Wśród prawie 100 uczestników byli m.in. przedstawiciele: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu m.st. Warszawy, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, urzędów miast w Józefowie, Sulejówku i Otwocku, a także mieszkańcy Wawra.

 

Konferencję prowadzili Jolanta Koczorowska – burmistrz dzielnicy Wawer oraz Marek Graniczny – zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. państwowej służby geologicznej. Spotkanie otworzył Jarosław Jóźwiak dyrektor Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy.

 

prezydium 


Za stołem prezydialnym od lewej: Jolanta Koczorowska, Jarosław Jóźwiak i Marek Graniczny

 

uczestnicy

 


Uczestnicy konferencji

 

Krzysztof Waśkiewicz (wiceprezes Stowarzyszenia EkoWawer, przewodniczący Rady Osiedla Zerzeń), przedstawił problemy, z którymi zmagają się władze dzielnicy i mieszkańcy. Wskazał najważniejsze: brak przepompowni i odpowiedniej kanalizacji deszczowej, wysoki stan wód gruntowych, zasypywanie terenów podmokłych. Prezentację zakończyła lista 14 pytań skierowanych do ekspertów państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

 

ekowawer

 


Krzysztof Waśkiewicz ze Stowarzyszenia EkoWawer wygłasza referat „Problematyka geobezpieczeństwa i gospodarki wodnej na terenie wybranych obszarów Dzielnicy Wawer"

 

Krzysztof Majer (PIG-PIB) podkreślił rolę badań geologiczno-inżynierskich, które powinny być wykonywane przed każdą inwestycją budowlaną, zwłaszcza gdy ma być ona lokalizowana na obszarach problematycznych (podtopienia, grunty słabej jakości, płytko występujące wody gruntowe).

 

Małgorzata Woźnicka (PIG-PIB) wskazała niezbędne elementy gospodarki wodnej na obszarach dolin rzecznych: odprowadzanie wód opadowych poza obszar zagrożony powodziami, drenaż wód gruntowych, monitoring jakości wód podziemnych, rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, racjonalne prowadzenie gospodarki przestrzennej.

 

Polowe i laboratoryjne metody oceny stanów wałów przeciwpowodziowych przedstawił Paweł Pietrzykowski (PIG-PIB). Monitoring wałów przeciwpowodziowych z użyciem tomografii elektrooporowej omawiał Mirosław Kamiński (PIG-PIB). Przydatność tej metody do lokalizacji uszkodzeń i stref podatnych na przesiąkanie wody zostały omówione na przykładzie wykonanych w 2010 r. badań wałów wzdłuż ulicy Fieldorfa, Wału Miedzeszyńskiego i Jeziorka Dziekanowskiego.

 

Krzysztof Dąbrowski (dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim) przedstawił aktualną sytuację hydrologiczną w woj. mazowieckim: „W związku z niskim stanem wody na głównych rzekach, można oczekiwać osiągnięcia poziomów w przedziale stanów średnich i wysokich. Na mniejszych rzekach lokalnie – powyżej ostrzegawczych i okołoalarmowych".

 

Akty prawne regulujące prowadzenie gospodarki wodnej i przekształcanie powierzchni terenu przedstawiły Anita Starzycka (PIG-PIB) oraz Anna Michna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie).

 

Spotkanie trwało godzinę dłużej niż planowano. Jak zapewniła pani burmistrz, konferencje tego typu będą organizowane cyklicznie. „Rozwój Wawra jest konieczny, ale należy go projektować z troską o środowisko" – powiedziała.

 

Przedstawiciele władz lokalnych z innych dzielnic Warszawy wyrazili także gotowość współpracy z PIG-PIB. Jako że problemy geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne występują na znacznej części obszarów stolicy, kolejne spotkania przed nami.

 

tekst Anna Bagińska

zdjęcia Barbara Ruszkiewicz

 

PREZENTACJE

default Problematyka geobezpieczeństwa i gospodarki wodnej na terenie wybranych obszarów Dzielnicy Wawer (2.71 MB)  – Krzysztof Waśkiewicz, Stowarzyszenie EkoWawer, Jan Strzeliński, Stowarzyszenie Jeziorowa 67

document Geologia inżynierska w planowaniu przestrzennym (6.72 MB)  – Krzysztof Majer, PIG-PIB

default Gospodarowanie wodami podziemnymi na obszarach dolinnych (10.43 MB)  – Małgorzata Woźnicka, PIG-PIB

default Ocena zagrożenia powodziowego na Mazowszu – doświadczenia z powodzi zimowej i letniej 2010 r. (9.68 MB)  – Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

default Monitorowanie wałów przeciwpowodziowych (21.58 MB)  – Paweł Pietrzykowski, Mirosław Kamiński, PIG-PIB

default Prawne aspekty geośrodowiskowe (14.34 MB)  – Anita Starzycka, PIG-PIB