Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego poprzez szczelinowanie hydrauliczne, w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:metan z pokładów węgla (CBM), hydrauliczne szczelinowanie

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Janusz Jureczka

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; PGNiG

Źródło finansowania:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020

logo 2020 16 01 02

Realizatorzy

Konsorcjum naukowe:

 • Instytut Nafty i Gazu – PIB – lider projektu,
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Główny Instytut Górnictwa.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie dedykowanej do warunków Górnośląskiego Zagłębia Węglowego technologii hydraulicznego szczelinowania, na którą składać się będą receptury płynów szczelinujących, dobrane do nich materiały podsadzkowe oraz rekomendacje techniczne i technologiczne do wykonywania zabiegów stymulacji.

Założony cel zostanie osiągnięty poprzez realizację badań takich jak:

 • analiza informacji geologicznych, złożowych, odwiertowych i na jej podstawie wytypowanie rejonów/kopalń do przyszłych zabiegów szczelinowania,
 • specjalistyczne badania laboratoryjne,
 • symulacje procesu szczelinowania i produkcji metanu,
 • identyfikację możliwych zagrożeń, istotnych dla samej technologii, a także mających wpływ na środowisko.

Planowane efekty

Opracowana innowacyjna technologia znajdzie zastosowanie w przemysłowym wydobyciu metanu z pokładów węgla, w tym w przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z kopalń. Według szacunków ekspertów Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wynoszą aż 198 mld m3. To bardzo duży, do tej pory praktycznie niewykorzystany, potencjał, większy, niż udokumentowane zasoby polskich złóż gazu ziemnego. W 2018 r., podczas eksploatacji węgla w polskich kopalniach wydzieliło się 916,1 mln m3 metanu, z czego zagospodarowano jedynie 203,1 mln m3, a ponad trzy czwarte trafiło do atmosfery.

Przedeksploatacyjne odmetanowanie może przynieść szereg korzystnych dla gospodarki efektów:

 • ujęcie cennego surowca energetycznego – wysokometanowego gazu,
 • eksploatacja węgla w korzystniejszych warunkach górniczych i ekonomicznych,
 • zmniejszenie emisji metanu do atmosfery – ograniczanie skutków efektu cieplarnianego,
 • obniżenie kosztów opłat emisyjnych, zwłaszcza w systemie EU ETS.

Produkcja metanu z węgla metodami wiertniczymi powinna być ważnym uzupełnieniem krajowego bilansu energetycznego.

Wartość projektu

8 988 870,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

4 494 435,00 PLN

Wkład Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

4 494 435,00 PLN

Budżet PIG-PIB

1 588 285,00 PLN

Źródło finansowania

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 – Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA., na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie technologii intensyfikacji ujęcia metanu z pokładów węgla poprzez szczelinowanie hydrauliczne, w warunkach geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (SilesiaFrac)” POIR.04.01.01-00-0017/18 oraz umowy o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA.

logo       logo1        logo2        logo3