Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP - wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe.

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:automatyka pomiarowa, pomiar położenia zwierciadła wód podziemnych, dane, POIIŚ, Fundusze Europejskie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2021

Kierownik projektu: Agnieszka Brzezińska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Fundusze Europejskie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Cel projektu

Celem projektu jest rozbudowa systemu automatycznych pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej. Rozbudowa systemu dotyczy zakupu co najmniej 300 automatycznych urządzeń pomiarowych z transmisją danych oraz ich montażu w wytypowanych punktach pomiarowych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych zlokalizowanych na obszarze całego kraju, zakupu 20 zestawów interwencyjnych (zapasowych) bez transmisji danych, a także rozbudowy systemu informatycznego.

Realizacja projektu jest drugim etapem rozbudowy funkcjonującego od roku 2013 systemu pomiarów automatycznych zwierciadła wód podziemnych, który zapewni zwiększenie zakresu oraz poprawę jakości pomiarów w ok. 30% punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG-PIB. Projekt ma również na celu rozwój systemu gromadzenia i prezentacji danych o stanie wód podziemnych poprzez wdrażanie nowych narzędzi informatycznych.

Zakupione w ramach projektu automatyczne urządzenia pomiarowe zasilą istniejący już system pomiarów automatycznych, a uzyskiwane wyniki będą wprowadzane do bazy danych Monitoring Wód Podziemnych, zarządzanej przez PIG-PIB w ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej.

Zadania i efekty rzeczowe

  • Przygotowanie oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na rozbudowę systemu pomiarów automatycznych.
  • Zakup i montaż automatycznych urządzeń pomiarowych z transmisją danych w co najmniej 300 punktach pomiarowych sieci obserwacyjno-badawczej PIG-PIB.
  • Zakup 20 kompletów urządzeń do pomiarów automatycznych bez transmisji danych pomiarowych służących jako urządzenia zapasowe do czasowego montażu w punktach sieci monitoringu wód podziemnych.
  • Zakup 20 kompletów konfiguracyjnych wraz z urządzeniami mobilnymi do konfiguracji urządzeń pomiarowych w terenie.
  • Szkolenie pracowników PIG-PIB w zakresie obsługi automatycznych urządzeń pomiarowych, a w szczególności instalacji, kalibracji, konserwacji urządzeń pomiarowych oraz obsługi zainstalowanego oprogramowania sterującego i rejestrującego.
  • Prace kontrolne i testowe związane z funkcjonalnością rozbudowanego systemu pomiarów automatycznych.

Grupy docelowe

Projekt dotyczy doskonalenia metod monitoringu środowiska i zapewnia poprawę jakości, wiarygodności i dostępności wyników pomiarów monitoringowych. Bezpośrednimi odbiorcami danych pochodzących z automatycznych urządzeń pomiarowych zwierciadła wód podziemnych jest państwowa służba hydrogeologiczna, która na ich podstawie przygotowuje i publikuje prognozy, komunikaty i ostrzeżenia hydrogeologiczne zaadresowane do właściwych organów administracji publicznej, odpowiednich służb, firm oraz dla ogółu społeczeństwa.

Na podstawie analizy dostępnych, wiarygodnych, bieżących danych pomiarowych podejmowane są działania zapobiegawcze łagodzące skutki zjawisk ekstremalnych takich jak powodzie i susze. Prognozowanie tych zjawisk, na podstawie wyników monitoringu, umożliwia opracowywanie długofalowych i strategicznych programów działań, takich jak Palny Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Źródło finansowania

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (85%) oraz budżet państwa (15%) z dotacji udzielonej przez Ministra Infrastruktury

 

Wartość projektu: 3 409 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85%

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 15%

Wysokość dofinansowania w roku 2021: 318 624 zł

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe

 

logotypy fe 2014 2020

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 15%

znaki strona www