Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: hydrogeologia

Słowa kluczowe:zanieczyszczenie wód, emerging contaminants, nowe zanieczyszczenie, jakość wód, POIIŚ, Fundusze Europejskie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Rok rozpoczęcia: 2020

Rok ukończenia: 2022

Kierownik projektu: Anna Kuczyńska

Główny zleceniodawca:PIG-PIB

Źródło finansowania:Fundusze Europejskie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

logo pois

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest doposażenie PIG-PIB w aparaturę laboratoryjną oraz terenową niezbędną do prowadzenia badań jakości wody w zakresie nowych zanieczyszczeń takich jako związki per- i polifluoroalkilowe oraz farmaceutyki.

Związki te stanowią nowe zagrożenie dla jakości wód podziemnych i jako pierwsze grupy substancji zanieczyszczających zostały uwzględnione zarówno w tzw. liście rekomendacyjnej do zmiany załącznika II Dyrektywy Wód Podziemnych jak i liście obserwacyjnej dla wód podziemnych, wypracowanych przez ekspertów grupy Groundwater Watch List, działającej przy Komisji Europejskiej.

Doposażenie infrastruktury laboratorium PIG-PIB oraz opracowanie i wdrożenie metodyk analitycznych w zakresie związków per- i polifluoroalkilowych oraz farmaceutyków, jak również opracowanie adekwatnych protokołów kontroli jakości terenowej pozwoli przygotować krajowy system monitoringu wód podziemnych do prowadzenia monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych w ww. zakresie.

Zadania i efekty rzeczowe

W ramach realizacji projektu zaplanowane są następujące działania:

  1. Zakup chromatografu cieczowego sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem mas (LC-MS-MS) wraz z wyposażeniem
  2. Zakup systemu oczyszczania wody
  3. Doposażenie PIG-PIB w szafy chłodzące, lodówki oraz zamrażarki do przetrzymywania próbek wody oraz chłodzenia wkładów na potrzeby monitoringu wód podziemnych
  4. Zakup dwóch samochodów terenowych do realizacji monitoringu wód podziemnych
  5. Opracowanie i wdrożenie metod analitycznych w zakresie minimum 27 wskaźników zanieczyszczeń z grup farmaceutyków i związków per- i politlouroalkilowych (Perfluorooctane Sulfonate; Perfluorooctanoic Acid; Perfluorohexanoic Acid; Perfluoroheptanoic Acid; Perfluorohexane Sulfonate; Perfluorobutane Sulfonate; Perfluorodecanoic Acid; Perfluorononanoic Acid; Perfluoropentanoic Acid; Perfluorobutanoic Acid; Perfluorododecanoic Acid (L); Perfluoroundecanoic Acid (L); 4:2 Fluortelomerphosphatemonoester (S); Perfluorodecyl; Phosphonic Acid (L); Perfluorooctyl Phosphonic Acid (L); 6:2 Fluortelomerphosphatemonoester (S); Carbamazepine ; Sulfamethoxazole; Clopidol; Crotamiton; Amidotrizoic Acid; Sulfadiazin; Primidone; Sotalol; Ibuprofen; Erythromycin; Clarithromycin)
  6. Opracowanie i wdrożenie terenowego systemu kontroli jakości dla ww. grup substancji
  7. Przeprowadzenie pilotażowych badań występowania ww. wskaźników zanieczyszczeń w wodach podziemnych na terenie kraju.

Grupy docelowe

Realizacja projektu stanowi wsparcie systemu monitoringu środowiska w zakresie badań monitoringowych stanu chemicznego wód podziemnych. Rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium realizującego zadania ustawowe państwowej służby hydrogeologicznej zapewni zwiększenie zakresu oraz poprawę jakości wyników oznaczeń. Zagwarantuje także dostosowanie programu monitoringu wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Wód Podziemnych.

Inwestycje, których celem jest rozwój metod analitycznych oraz zwiększenie zakresu oznaczeń laboratoryjnych o nowe wskaźniki zanieczyszczeń w wodach są zgodne z podstawowym celem II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Wdrażanie metod obserwacji oraz zakupy sprzętu w celu usprawnienia systemu monitoringu są ujęte w 8 typie zadań w ramach działania 2.1.

W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie podstawowy cel, jakim jest przygotowanie Polski do prowadzenia monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych w szerszym zakresie zgodnym z rekomendacjami Komisji Europejskiej w zakresie badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych.

Realizacja projektu umożliwi lepsze, bardziej szczegółowe rozpoznanie stanu jakości wód podziemnych w Polsce w zakresie zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Projekt pozwoli na lepszą identyfikację oddziaływania presji antropogenicznej na jakość wód podziemnych, a tym samym umożliwi odpowiednie dostosowanie działań naprawczych, mających na celu poprawę jakości wód podziemnych w przyszłości. Działania te w dłuższej perspektywie czasowej przyczynią się m.in. do ograniczenia degradacji wód podziemnych, stanowiących podstawę zaopatrzenia w wodę do spożycia ok. 70% ludności Polski.

Zakupiona aparatura laboratoryjna będzie wykorzystywana do wykonywania analiz chemicznych w ramach monitoringu chemicznego jednolitych części wód podziemnych. Monitoring chemiczny wód podziemnych prowadzony przez PIG-PIB jest działaniem stałym, realizowanym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i wynika bezpośrednio z obowiązków wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Finansowanie

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa z dotacji udzielonej przez Ministra Infrastruktury.

Wartość projektu: 3 100 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 635 000 (85%)

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 465 000 (15%)

Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku 2020: 232 312 zł

Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku 2021: 71 768 zł

Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku 2022: 159 793 zł

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 15%

znaki strona www