Opracowanie innowacyjnej koncepcji poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat zewnętrznych - INGA INNKARP

Rodzaj: Krajowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:kartografia geologiczna, Karpaty, złoża węglowodorów, surowce mineralne, surowce energetyczne

Rok rozpoczęcia: 2019

Rok ukończenia: 2023

Kierownik projektu: Leszek Jankowski

Główny zleceniodawca:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; PGNiG

Źródło finansowania:Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020

inga logo   inga tytul

Realizatorzy

Konsorcjum naukowe

  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – lider projektu
  • Akademia Górniczo-Hutniczna im. Stanisława Staszica
  • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej koncepcji poszukiwania złóż ropy naftowej w głębokich horyzontach utworów Karpat zewnętrznych, wyznaczenia obszarów, na których złoża takie mogą występować, co pozwoli przygotować założenia do projektowania wierceń rozpoznawczych przez PGNiG S.A, mających na celu pozyskanie nowych źródeł ropy naftowej w Polsce.

Założony cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących badań:

  • opracowanie efektywniejszych metod sejsmicznego obrazowania budowy wgłębnej Karpat Zewnętrznych, 
  • zastosowanie zaawansowanej metody interpretacji strukturalnej obejmującej rekonstrukcję procesu ewolucji strukturalnej basenu sedymentacyjnego jako narzędzie weryfikacji wyników, 
  • rekonstrukcję przebiegu procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów za pomocą metody dynamicznego modelowania systemów naftowych w skali 2D i 3D.

Przeprowadzone zostaną wielopłaszczyznowe  prace z zakresu: przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych, integracji, weryfikacji i interpretacji danych otworowych. Ponadto poszerzony zostanie stopień rozpoznania znanych i potencjalnych skał macierzystych i zbiornikowych, jak również oceniona zostanie możliwość występowania niekonwencjonalnych poziomów zbiornikowych.

Charakterystyka genetyczno-ewolucyjna dostarczy informacji na temat środowiska sedymentacji i oceny poziomu degradacji węglowodorów w pułapkach złożowych i wyciekach powierzchniowych.

Uzupełnieniem prac interpretacyjnych będą badania powierzchniowe zmierzające do uszczegółowienia geologicznej mapy powierzchniowej oraz identyfikacji stref uskokowych o głębokich założeniach.

Źródło finansowania

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 – Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA., na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej koncepcji poszukiwania złóż węglowodorów w głębokich strukturach Karpat Zewnętrznych (INGA INNKARP)” POIR.04.01.01-00-0006/18-02 oraz umowy o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA.

Całkowita wartość projektu

19 902 705,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

9 951 352,50 zł

Budżet PIG-PIB

985 087,50 zł

inga loga instytucje