SEMACRET - Sustainable exploration for orthomagmatic (critical) raw materials in the EU: Charting the road to the green energy transition (Zrównoważone poszukiwanie złóż surowców krytycznych ze skał magmowych w UE: Wyznaczenie sposobu przejścia na zieloną energię)

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:Geologia, geofizyka, surowce krytyczne, Suwalski Masyw Anortozytowy, strefa Strzegomiany – Kunów / geology geophysics, critical raw materials (CRM), Suwalki Anorthosite Massif, Strzegomiany – Kunów zone

Rok rozpoczęcia: 2022

Rok ukończenia: 2025

Kierownik projektu: Olga Rosowiecka

Główny zleceniodawca:Komisja Europejska

Źródło finansowania:Program Horyzont Europa

Kierownik projektu: prof. Shenghong Yang, University of Oulu, Finlandia

Kierownik zadań realizowanych w PIG-PIB: Olga Rosowiecka

logo semacret

Realizatorzy

Konsorcjum naukowe

 • Oulun Yliopisto (Finlandia) – lider projektu
 • Cardiff University (Wielka Brytania)
 • Instituto Dom Luiz (Portugalia)
 • Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Portugalia)
 • Česká geologická služba (Republika Czeska)
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
 • Center National De La Recherche Scientifique (Francja)
 • Technische Universitaet Wien (Austria)
 • Helmholtz–Zentrum Dresden–Rossendorf (Niemcy)
 • Supracon Aktiengesellschaft (Niemcy)
 • Aarhus Geophysics APS (Dania)
 • Ita-Suomen Yliopisto (Finlandia)
 • Universita Degli Studi Di Milano (Włochy)
 • New Resolution Geophysics Europa (Hiszpania)
 • Imperial College of Science Technology and Medicine (Wielka Brytania)
 • University of the Free State (Republika Południowej Afryki)
 • Magnus Minerals Oy (Finlandia)

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie elastyczności dostaw surowców (w tym również krytycznych) poprzez rozwój prac poszukiwawczych i badanie możliwości ich wydobycia w UE.

Dla osiągnięcia założonego celu zaplanowano szczegółowe badania geologiczne wybranych, europejskich systemów ortomagmowych zawierających nagromadzenia takich pierwiastków jak nikiel, miedź, chrom, tytan, wanad czy metale z grupy platynowców.

Badania będą prowadzone na terenie pięciu najbardziej perspektywicznych obszarów zmineralizowanych w Europie, którymi są:

 • Akanvaara (V-Cr-PGE) w północnej Finlandii (Lapland Greenstone Belt),
 • Beja (V-Ti) w Portugalii (Variscan Massif),
 • Ransko (Ni-Cu-Co-PGE) w Czechach (Bohemian Massif)
 • Suwałki (Fe-Ti, Masyw Suwalski) i strefa Strzegomiany – Kunów w Polsce (V-Ti, Ofiolit Ślęży).

W obszarach tych planowane są multidyscyplinarne badania prospekcyjne, takie jak badania geofizyczne (naziemne oraz z wykorzystaniem dronów i helikopterów), geochemiczne (gleby, roślin i skał), petrologiczne, geochemiczne i inne.

Końcowa interpretacja pozyskanego materiału badawczego, w połączeniu z informacjami archiwalnymi, ma doprowadzić finalnie do opracowania trójwymiarowych modeli rozprzestrzenienia mineralizacji w złożach.

Ciekawym aspektem projektu jest udział w nim zespołu socjologów, którzy zbadają społeczną świadomość na temat znaczenia surowców krytycznych dla gospodarki oraz akceptację lokalnych społeczności dla prowadzenia badań poszukiwawczych i prac wydobywczych.

Efektami całego projektu, którego zakończenie przewiduje się na 2025 rok, mają być:

 • skuteczne ukierunkowanie poszukiwań surowców mineralnych, skutkujące nowymi odkryciami w UE,
 • dywersyfikacja dostaw surowców krytycznych z krajów trzecich,
 • przejrzystość i porównywalność ocen poszukiwań zasobów mineralnych i potencjału wydobywczego w krajach UE,
 • lepsze kształtowanie polityki dotyczącej dostaw surowców w UE,
 • odporne, zrównoważone i zabezpieczone łańcuchy dostaw surowców (również krytycznych) dla ekosystemów przemysłowych UE, wspierających równoczesne transformacje ekologiczne i cyfrowe.

Finansowanie

 • Całkowita wartość projektu: 6 672 184,25 euro
 • Wkład Funduszy Europejskich: 6 672 182,50 euro
 • Budżet Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB: 231 940,50 euro


 

Project menager: prof. Shenghong Yang, University of Oulu, Finlandia

Menager of PGI-NRI part: Olga Rosowiecka

Executors

Scientific consortium

 • Oulun Yliopisto (Finland) – project coordinator
 • Cardiff University (UK)
 • Instituto Dom Luiz (Portugal)
 • Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
 • (Portugal) Ceska Geologicka Sluzba
 • (Czech Republic)
 • Państwowy Instytut Geologiczny - PIB (Poland)
 • Center National De La Recherche Scientifique (France)
 • Technische Universitaet Wien (Austria)
 • Helmholtz–Zentrum Dresden–Rossendorf (Germany)
 • Supracon Aktiengesellschaft (Germany)
 • Aarhus Geophysics APS (Denmark)
 • Ita-Suomen Yliopisto (Finland)
 • Universita Degli Studi Di Milano (Italy)
 • New Resolution Geophysics Europa (Spain)
 • Imperial College of Science Technology and Medicine (UK)
 • University of the Free State (South Africa)

Research focus

The project research start with ore deposit genesis to refine ore deposit models with the Mineral Systems Approach (MSA) concept, which is fundamental for exploration.

The full factors of the MSA will be translated to exploration criteria, which is a challenge for regional exploration targeting. These exploration criteria will be converted to multiple data layers followed by prospectivity modelling, and different sub deposit types will be modelled separately, as their ore formation processes are different.

In a local scale, different methods (e.g., geology, geophysics, geochemistry, artificial intelligence) will be integrated together as solutions for vectoring towards high potential ore bodies, thus enabling a more efficient and accurate evaluation of mineral resources.

The project will also develop means to promote social awareness of (critical) raw materials and their responsible sourcing through collaboration of geosciences, social sciences and artificial intelligence. In addition, the mineral exploration and production potential of relevant raw materials will be investigated and harmonized with UNFC (United Nations Framework Classification for Resources) and UNRMS (United Nations Resource Management Systems), the coordinator Prof. Shenghong Yang summarized the research focus.

The outputs of the project are socially and environmentally sustainable means of finding (=exploration) orthomagmatic Critical Raw Materials.

The research will be conducted at five reference sites in Finland, Portugal, Poland and the Czech Republic representing different geological, social and environmental conditions.

Our team gathers specialists from the academia and industry, representing a wide range of research fields, such as geology, geophysics, geochemistry, mathematical modelling, resource modelling, artificial intelligence, geoinformatics and social sciences (e.g., social geography, environmental policy).

Financing

 • Total cost of the project: € 6 672 184,25
 • Net EU contribution: € 6 672 182,50
 • Budget of PGI-NRI: € 231 940,50