GSEU – Służba Geologiczna dla Europy (A Geological Service for Europe)

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: inne

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2027

Kierownik projektu: Urszula Stępień

Główny zleceniodawca:Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) / The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)

Źródło finansowania:Program Horyzont Europa

grafika ilustracyjna 

Realizatorzy

44 partnerów z 34 krajów europejskich

Cele projektu

Europejskie służby geologiczne, pod patronatem EuroGeoSurveys zamierzają wesprzeć realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu, programu "Horyzont Europa" oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez utworzenie Serwisu Geologicznego dla Europy, który skupiał się będzie na samej planecie tj. ziemi pod naszymi stopami.

Przypowierzchniowa warstwa Ziemi mieści w sobie zasoby niezbędne dla europejskiego przemysłu i możliwości dekarbonizacji naszej gospodarki, ale wymaga ona również ostrożnego zarządzania w celu zachowania zdrowego i bezpiecznego środowiska życia obywateli Europy. Ustrukturyzowane podejście do usług geologicznych na poziomie UE jest konieczne, ponieważ skala wielu istotnych ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia właściwości geologicznych przekracza zasięg poszczególnych państw. Rozwiązywanie problemów na skalę ponadnarodową i kontynentalną wymaga innowacji, standaryzacji, harmonizacji, a także wspólnej wizji.

Europejskie służby geologiczne zamierzają zbudować Serwis Geologiczny dla Europy na podstawie najlepszych praktyk europejskich oraz wdrożyć go przy wsparciu Unii. Istniejące służby geologiczne, będące krajowymi opiekunami informacji geologicznej zgromadziły ogromne zasoby danych i informacji, które trudno jest połączyć. Niniejszy projekt będzie kontynuacją działań w zakresie harmonizacji i standaryzacji zainicjowanych we wcześniejszych projektach.

Kluczowym krokiem do zwiększenia ilości i jakości wyników badań europejskich służb geologicznych jest stworzenie wspólnych usług, które mogą wesprzeć przyspieszenie transformacji energetycznej i klimatycznej, jak również, poprzez zbieżność programów badawczych poszczególnych służb, bardziej znaczącą współpracę wewnątrz europejską.

Wątkiem przewodnim projektu jest innowacyjność w sposobach konceptualizacji, organizacji, wizualizacji, dostarczania i przekładania informacji podpowierzchniowych na potrzeby szerokiego grona odbiorców oraz metodologie pozwalające na osiągnięcie tego celu. Opierając się na podstawach ustanowionych w programie GeoERA realizatorzy projektu będą zwiększać i rozszerzać ich skalę, nie tylko pod kątem naukowym, ale także poprzez włączanie do sieci krajowych interesariuszy, aby osiągnąć wsparcie i ostatecznie uzyskać mandat dla stałego utrzymania serwisu europejskiego.

Projekt składa się z 9 pakietów zadań. Państwowy Instytut Gelogiczny - Państwowy Instytut Badawczy bierze udział w 8 z nich: 4 dotyczących prac merytorycznych w określonych dziedzinach geologii (WP2-6), jednym związanym z szeroko pojętą publikacją danych (WP7) oraz w dwóch z zakresu popularyzacji wyników projektu, z uwzględnieniem współpracy z potencjalnymi interesariuszami (WP8-9).

  • WP2 - Critical Raw Materials, the International Centre of Excellence and United Nations Framework Classification (CRM-ICE-UNFC) (Surowce krytyczne, Międzynarodowe Centrum Doskonałości i Ramowa Klasyfikacja Surowców Mineralnych Narodów Zjednoczonych (CRM-ICE-UNFC)).
  • WP3 - Geothermal energy & underground storage inventory (Energia geotermalna i inwentarz magazynów podziemnych)
  • WP4 - Appraisal, protection & sustainable use of Europe’s groundwater resources (Ocena, ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów wód podziemnych Europy)
  • WP5 - Coastal vulnerability assessment & optimised offshore windfarm siting (Ocena wrażliwości strefy brzegowej i zoptymalizowana lokalizacja morskich farm wiatrowych)
  • WP6 - Geological framework for the European geological data & information system (Geologiczne ramowe założenia dla europejskiego systemu danych i informacji geologicznych)
  • WP7 - European Geological Data Infrastructure, EGDI Europejska infrastruktura danych geologicznych, EGDI
  • WP 8 - Communication, Dissemination & Exploitation (Komunikacja, rozpowszechnianie i wykorzystanie)
  • WP9 - Geological Surveys network and sustainable services for Europe (Sieć Służb Geologicznych i zrównoważone usługi dla Europy)

Finansowanie projektu

Projekt jest wspófinansowany z budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” w ramach umowy nr 5402/HE/2023/2 z dnia 10 września 2023 r. o wykonanie projektu nr W31/HE/2023.

Wartość prac PIG-PIB w projekcie: 1 362 847,00 zł

Kwota dofinansowania z programu Projekty Międzynarodowe Wpółfinansowane: 308 741,00 zł

Strona internetowa projektu

https://www.geologicalservice.eu/