Optymalizacja zasobów niskotemperaturowej energii geotermalnej na potrzeby zielonej transformacji (OptiSGE)

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geotermia

Słowa kluczowe:zielona transformacja, geotermia niskotemperaturowa, geotermia niskiej entalpii, temperatura górotworu, profilowanie temperatury w otworach, rozproszone pomiary temperatury

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2024

Kierownik projektu: Maciej Kłonowski

Główny zleceniodawca:Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Źródło finansowania:Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

eea and norway grants2x logo            

 

Projekt OptiSGE ma na celu wzmocnienie zielonej transformacji poprzez wdrożenie innowacyjnych metod oceny i wykorzystania zasobów niskotemperaturowej energii geotermalnej dla wsparcia gospodarki i społeczeństw w Polsce i Norwegii.

Projekt dąży do zidentyfikowania wspólnych aspektów w obu krajach i dostarczenia rozwiązań z uwzględnieniem szybkiego rozwoju sektora energetyki geotermalnej.

Badania będą polegały na gromadzeniu danych referencyjnych przy użyciu techniki rozproszonych pomiarów temperatury (ang. Distributed Temperature Sensing - DTS) w otworach geologicznych, wykorzystującej interrogator i światłowodowy czujnik temperatury. Wyniki badań dostarczą danych niezbędnych do określenia optymalnego wykorzystania zasobów geotermii niskotemperaturowej.

Zaplanowane działania doprowadzą do pogłębienia wzajemnej wiedzy oraz kapitalizacji wyników projektu, w tym opracowania wytycznych dotyczących stosowania metody DTS. Warsztaty wymiany wiedzy na temat optymalizacji i najlepszego wykorzystania zasobów geotermii niskotemperaturowej obejmować będą zagadnienia związane z:

  • narzędziami analitycznymi do oceny zasobów geotermii niskotemperaturowej,
  • powiązaniem zapotrzebowania energetycznego z wiedzą geologiczną w celu opracowania projektu optymalnego systemu,
  • najlepszymi praktykami w stosowaniu monitoringu z wykorzystaniem metody DTS,
  • zarządzaniem systemami nauczania i portfolio w poszczególnych instytucjach, z udziałem odpowiednich interesariuszy z obu krajów.

Wyniki OptiSGE, pomimo różnych uwarunkowań w Norwegii i Polsce, dostarczą wspólnych rozwiązań do zidentyfikowania najlepszego projektu systemu SGE w oparciu o lokalne potrzeby energetyczne i zasoby naturalne, z korzyścią dla społeczeństw w obu krajach.

Project title:  Optimization of Shallow Geothermal Energy Resources for Green Transition (OptiSGE)

Project type:  International

Category: other

Start year:  2023

End year: 2024

Project leader:  Polish Geological Institute – National Research Institute

Project partner:  NORCE Norwegian Research Centre

Project manager at PIG-PIB: Maciej Kłonowski

Project manager at NORCE:  Kirsti Midttømme

Contracting entity: Ministry of Development Funds and Regional Policy

Source of financing: Fund for Bilateral Relations of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 and Norwegian Financial Mechanism 2014-2021

Key words: green transformation, low-temperature geothermal energy, low-enthalpy geothermal energy, temperature of subsurface, temperature logging in boreholes, distributed temperature sensing

Project description:

The OptiSGE project aims at enhancement of green transition by implementation of innovative methods in evaluation and use of shallow geothermal energy (SGE) resources in support of economy and society in Poland and Norway. It endeavours to determine common issues in both countries and provides solutions with respect to expanding geothermal energy sector.

The research will involve reference data collection using Distributed Temperature Sensing (DTS), a technique applying the fiber optics and interrogator to the time-dependent temperature measurements in the boreholes. Results will provide data necessary to determine optimal SGE use. These activities will lead to enhancement of mutual knowledge and capitalisation of project results including the guidelines on DTS application.

The knowledge sharing workshop on SGE optimization and best use will focus on:

  • analytic tools for SGE resources evaluation,
  • integrated mapping of energy requirements and geologic expertise and knowledge into optimal system design,
  • best practices of DTS method for monitoring,
  • systems for learning and portfolio management across institutions, involving the relevant stakeholders from both countries.

Despite different factors between Norway and Poland, results of OptiSGE will provide common solutions to identify the best SGE system design based on local energy needs and natural resources, for benefit of the societies in both countries.