Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM (REM)

Rodzaj: Międzynarodowy

Kategoria wyszukiwania: geologia surowcowa

Słowa kluczowe:metan z kopalń węgla (CMM), redukcja emisji metanu, monitorowanie gazów cieplarnianych, metan z kopalń zamkniętych (AMM), metan z powietrza wentylacyjnego (VAM), zroby, stacja sprężarek, stacja odwadniania, ocena ryzyka

Rok rozpoczęcia: 2023

Rok ukończenia: 2027

Kierownik projektu: Katarzyna Strzemińska

Główny zleceniodawca:Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

Źródło finansowania:Research Fund for Coal and Steel (RFCS) Big Ticket for Coal

grafika ilustracyjna loga instytucji

Realizatorzy

 • Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (GIG - PIB) – Koordynator Projektu
 • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INiG-PIB) – Partner Projektu
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW S.A.) – Partner Projektu
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) – Partner Projektu
 • Universidad de Oviedo (UNIOVI) – Partner Projektu
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani – Partner Projektu

Kierownik projektu w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB

Katarzyna Strzemińska, Oddział Górnośląski w Sosnowcu

Cele projektu

Projekt pilotażowy i demonstracyjny „Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM” ma na celu zademonstrowanie inteligentnego zarządzania gazem typu AMM o niskiej zawartości metanu (poniżej 30% CH4) zgromadzonym w zrobach poeksploatacyjnych kopalni węgla koksowego „Pniówek” poprzez:

 • wyznaczenie takich miejsc w zrobach i ich uszczelnienie,
 • ujęcie gazu przy użyciu najnowszej technologii wierceń kierunkowych Long Reach Directional Drilling (LRDD),
 • transport gazu specjalnie zaprojektowanymi rurociągami do powierzchniowej stacji sprężarek,
 • zasilanie gazem specjalnie zaprojektowanych silników gazowych, przystosowanych do spalania gazu o niskiej zawartości metanu, w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Emisja metanu z powietrza wentylacyjnego (VAM) z szybów kopalnianych do atmosfery będzie monitorowana z zastosowaniem najnowszej technologii optycznego pomiaru gazu (OGI) oraz z wykorzystaniem systemów samolotów bezzałogowych (UAS).

Projekt REM będzie profesjonalnie obsługiwany przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą członkowie (GIG - PIB, JSW S.A., INiG - PIB, PIG - PIB) pierwszego Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla (ICE CMM), działającego pod egidą Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE).

Całkowita wartość projektu (lata 2023–2027)

21 493 154,32 euro

Wkład Funduszy Europejskich

10 746 577,16 euro

Wysokość środków finansowych przyznanych na realizację projektu dla PIG-PIB

1 817 762,00 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” w ramach umowy nr 5443/FBWiS/2023/2 z dnia 10 września 2023 r. o wykonanie projektu nr W55/FBWiS/2023.

 • Kwota dofinansowania z programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane: 817 992,00 zł
 • Kwota dofinansowania ze środków Research Fund for Coal and Steel 200 300 euro

Strona internetowa projektu

https://rem.gig.eu/about.html

 

„Reduction of methane emissions from post mining goafs to minimise their inflow into VAM” (REM)

Search category: Coal Mine Methane (CMM)

Keywords: Reduction of methane emission, GHG monitoring, Coal Mine Methane (CMM), Abandoned Mine Methane (AMM), Ventilation Air Methane (VAM), Goafs, Compressor station, Drainage station, Risk assessment

Project start year: 2023

Project end year: 2027

Granting authority: European Research Executive Agency

Type of action: Research Fund for Coal and Steel Project Grants Co-financing: Research Fund for Coal and Steel; Ministry of Education and Science (Poland)

Participants:

 • CMI-NRI – Central Mining Institute – National Research Institute – Coordinator
 • OGI-NRI – Oil and Gas Institute – National Research Institute– Partner
 • JSW S.A. – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – Partner
 • PGI-NRI – Polish Geological Institute – National Research Institute – Partner
 • UNIOVI – University of Oviedo – Partner
 • INSEMEX – National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion – Partner

Purpose of the research project:

The pilot and demonstration project "Reduction of methane emissions from post-mining goafs to minimise its input to VAM" aims to demonstrate an intelligent management system for utilizing AMM gas with low methane content (less than 30% CH4) accumulated in the post-mining goafs of the "Pniówek" coking coal mine by way of:

 • designating favourable sites in the goafs and sealing them,
 • capturing the gas using the latest Long Reach Directional Drilling (LRDD) technology,
 • transporting the gas through specially designed pipelines to a surface compressor station,
 • supplying gas to specially designed gas engines adapted to burn low-methane gas to produce electricity and heat.

Ventilation air methane (VAM) emissions from mine shafts into the atmosphere will be monitored using the latest optical gas measurement (OGI) technology and unmanned aircraft systems (UAS).

REM project will be professionally handled by international consortium, including members (CMI NRI, JSW, OGI-NRI, PGI-NRI) of the first International Centre of Excellence on Coal Mine Methane (ICE CMM), established under the aegis of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Total project value (2023-2027): EUR 21 493 154.32

European Funds contribution: EUR 10 746 577.16

Amount of funding allocated to PGI-NRI for the project: PLN 1 817 762.00

Project co-financed by the Ministry of Education and Science from the funds of the program “International Co-Financed Projects" under the contract No. 5443/FBWiS/2023/2 of 10.09.2023 for the implementation of the project No. W55/FBWiS/2023.

 • Amount of funding from the PMW program: PLN 817 992.00
 • Amount of funding from RFCS funds: EUR 200 300.