REALIZACJA ZADAŃ PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ
w Oddziale Karpackim PIG-PIB

Kontakt: dr hab. Leszek Jankowski prof. Instytutu
tel. 12 290 13 50
fax 12 290 13 88
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działania

Do zadań Oddziału Karpackiego PIG-PIB w ramach państwowej służby geologicznej należy:

 1. w zakresie kartografii geologicznej – wykonywanie arkuszy seryjnych map geologicznych Polski w skali 1:50 000 i 1:200 000 zlecanych przez ministerstwo właściwe ds. środowiska oraz wykonawstwo map geologicznych w różnych skalach zlecanych na zasadach komercyjnych przez różne podmioty gospodarcze.
 2. w zakresie kartografii geologiczno-gospodarczej:
  1. koordynacja i wykonawstwo arkuszy Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000 zlecanych przez ministerstwo właściwe ds. środowiska oraz koordynacja i wykonawstwo warstw tematycznych Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000;
  2. realizacja tematów badawczych dotyczących ochrony i waloryzacji złóż surowców skalnych;
  3. prowadzenie badań w zakresie geologii środowiskowej, w szczególności ochrony środowiska naturalnego w związku z działalnością wydobywczo-przetwórczą surowców mineralnych oraz skażeniem środowiska odpadami przemysłowymi i komunalnymi;
  4. sporządzanie syntez geologiczno-surowcowych, w tym prognoz surowcowych w skali regionu i kraju oraz inicjowanie i prowadzenie badań geologiczno-surowcowych, w tym ocena gospodarczego wykorzystania złóż;
  5. wykonywanie badań i opracowań dotyczących gospodarki odpadami;
  6. współpraca przy tworzeniu baz danych geośrodowiskowych oraz wykonawstwo map i atlasów geologiczno-gospodarczych, dokumentacji, opinii, ekspertyz oraz innych opracowań geologiczno-złożowych i środowiskowych zlecanych przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne podmioty gospodarcze.
 3. w zakresie zjawisk geodynamicznych:
  1. prowadzenie badań, prac badawczych i metodycznych oraz obserwacji dotyczących występowania zjawisk ekstremalnych i procesów geodynamicznych (osuwisk, lawin, przemieszczeń powierzchniowych i wgłębnych, erozji, sufozji, krasu, młodych ruchów tektonicznych, itp.) oraz koordynacja, prowadzenie badań, rejestracji i dokumentacji zjawisk geodynamicznych, zwłaszcza osuwisk na terenie Karpat, inicjowanie oraz przygotowanie projektów badawczych;
  2. prognozowanie wystąpień powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych i GIS-u;
  3. gromadzenie danych o geozagrożeniach w bazach danych, w tym – przestrzennych oraz bieżąca aktualizacja geozagrożeń nowopowstałych;
  4. określanie stopnia zagrożenia i zniszczeń zjawiskami geodynamicznymi;
  5. analiza geozagrożeń w skali czasu z wykorzystaniem alternatywnych metod określania czasu wystąpienia zjawisk ekstremalnych.
 4. współpraca zagraniczna w zakresie kartografii geologicznej i geologiczno-złożowej oraz geozagrożeń z czołowymi ośrodkami badawczymi obszarów młodych orogenów alpejskich.
 5. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych.
 6. współpraca przy prowadzeniu regionalnego banku danych geologicznych, złożowych, hydrogeologicznych, geoekologicznych i sozologicznych, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznych w systemach GIS oraz w Internecie.
 7. działanie na rzecz ochrony dziedzictwa geologicznego regionu.
 8. działalność edukacyjna i szkoleniowa, popularyzacja nauk geologicznych, prowadzenie działalności wystawienniczo-promocyjnej w ramach filii Muzeum Geologicznego PIG-PIB, wystaw tematycznych czasowych i konkursów dla młodzieży, metodyczne opracowywanie stanowisk geologicznych o istotnych walorach edukacyjnych, przygotowanie merytoryczne i obsługa informacyjna tras krajowych i zagranicznych wycieczek geologicznych.
 9. przygotowanie opinii i ekspertyz dla potrzeb służb administracji geologicznej, konserwatorskich i władz samorządowych.
 10. prowadzenie spraw związanych z ochroną dokumentów oznaczonych odpowiednimi klauzulami bezpieczeństwa dotyczących realizacji przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 11. prowadzenie rozpoznania budowy geologicznej na podstawie badań strukturalnych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrologicznych i geochemicznych, w szczególności zaś prowadzenie regionalnych badań geologicznych na obszarze całych Karpat, ich podłoża oraz zapadliska przedkarpackiego.
 12. koordynowanie prac w zakresie badań regionalnych i kartografii geologicznej (powierzchniowej i wgłębnej), inicjowanie i rozwijanie nowych metod geologicznych badań podstawowych oraz kartografii geologicznej, opracowywanie regionalnych syntez geologicznych, ekspertyz oraz monografii z zakresu geologii regionalnej.
 13. interpretacja zdjęć lotniczych, radarowych i satelitarnych dla potrzeb geologii regionalnej.
 14. opracowywanie niestandardowych map geologicznych dla potrzeb regionalnych (kartografia wgłębna, analiza sekwencji) i lokalnych.
 15. prowadzenie podstawowych badań w zakresie mikropaleontologii stosowanej utworów Karpat, ich podłoża oraz zapadliska przedkarpackiego.
 16. prowadzenie badan stratygraficznych, litologicznych, paleobotanicznych i paleośrodowiskowych osadów młodszego kenozoiku, rekonstrukcja paleośrodowiskowa zmian klimatycznych oraz przygotowanie regionalnych monografii stratygraficznych, paleogeograficznych i paleośrodowiskowych badanych obszarów.
 17. badanie młodych i najmłodszych ruchów tektonicznych na terenie Karpat i zapadliska przedkarpackiego.
 18. wykonywanie badań petrograficzno-geochemicznych dla potrzeb geologii regionalnej.
 19. podejmowanie i rozwijanie współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi (uczelnie, przemysł naftowy) i zagranicznymi w zakresie geologii podstawowej, regionalnej, stratygrafii, petrografii i badań paleośrodowiskowych.