Aparatura w Laboratorium Chemicznym

METODY ANALITYCZNE I APARATURA STOSOWANE W LABORATORIUM CHEMICZNYM DO OZNACZANIA SKŁADNIKÓW NIEORGANICZNYCH ORAZ ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

 

Analiza przepływowa CFA

Oznaczane parametry: cyjanki wolne, indeks fenolowy
Rodzaje próbek: wody

 

Spektrofotometria UV-Vis

Oznaczane parametry: jony amonowe, chrom sześciowartościowy, barwa
Rodzaje próbek: wody, ekstrakty wodne (gleby, osady)

Oznaczane parametry: zasadowość ogólna, cyjanki wolne, indeks fenolowy, siarczki
Rodzaje próbek: wody

Oznaczane parametry: detergenty anionowe (ang. SUR), ogólny węgiel organiczny (ang. TOC), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), azotany, azot całkowity (po fotoutlenieniu)
Rodzaje próbek: wody

 

Nefelometria

 • 2100P ISO Turbidymetr, Hach (USA)

Oznaczane parametry: mętność
Rodzaje próbek: wody

 

Miareczkowanie alkacymetryczne

 • 855 Robotic Titrosampler, 856 Conductivity Module, Metrohm (Szwajcaria)

Oznaczane parametry: zasadowość mineralna i ogólna, pH, przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)
Rodzaje próbek: wody

 

Pehametria

 • SP300, Slandi (Polska)
 • SevenExcellence, Metler Toledo (Szwajcaria)

Oznaczane parametry: pH
Rodzaje próbek: wody, ścieki, zawiesina w wodzie, zawiesina w 1 mol/l roztworze KCl, zawiesina w 0,01 mol/l roztworze CaCl2

 

Jonometria

 • miernik pH/ISE 720A, Orion (USA)

Oznaczane parametry: jony fluorkowe
Rodzaje próbek: wody, zawiesina w wodzie, zawiesina w 0,01 mol/l roztworze CaCl2

 

Wagowa

 • suszarka laboratoryjna ED-53, Binder (Niemcy)
 • laboratoryjny piec muflowy AAF 12/18, Carbolite Gero (Niemcy)
 • waga analityczna, Sartorius (Niemcy)

Oznaczane parametry: zawartość wilgoci, strata podczas prażenia (ang. LOI)
Rodzaje próbek: gleby, osady, skały, minerały, rośliny, produkty spożywcze, materiał biologiczny, preparaty farmaceutyczne, mieszanki solno-piaskowe, materiały budowlane

 

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO ANALIZ

 

Liofilizacja

 • liofilizator Alpha 1-4, Martin Christ (Niemcy)

 

Rozdrabnianie (kruszenie, mielenie)

 • kruszarka szczękowa Pulverisette 1, Fritsch (Niemcy)
 • młynek planetarny Pulverisette 5/4, Fritsch (Niemcy)
 • młynek tarczowo-wibracyjny Pulverisette 9, Fritsch (Niemcy)
 • młynek tarczowy Pulverisette 13, Fritsch (Niemcy)

 

Przesiewanie

 • wytrząsarka wibracyjna Analysette 3 Spartan, Fritsch (Niemcy)

 

Mineralizacja próbek „na mokro” (roztwarzanie kwasowe)

 • mineralizator mikrofalowy Multiwave 3000, Anton Paar (Austria)
 • grafitowy blok grzewczy SPB 50-72, Perkin Elmer (USA)
 • płyta grzewcza PZ 35 SR, Harry Gestigkeit (Niemcy)
 • płyta grzewcza EG37B, Lab Tech (Włochy)
 • laboratoryjna łaźnia wodna MLL 147, AJL (Polska)

 

Mineralizacja próbek „na sucho” (prażenie, spalanie, spopielanie)

 • piec komorowy, Wulkan (Polska)
 • laboratoryjny piec muflowy AAF 12/18, Carbolite Gero (Niemcy)

Rodzaje próbek: gleby, osady, skały, minerały, rośliny, produkty spożywcze, materiał biologiczny, preparaty farmaceutyczne, mieszanki solno-piaskowe, materiały budowlane

 

ICP-OES (emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej)

 • iCAP 6500 DUO, Thermo-Scientific (Wielka Brytania)
 • OPTIMA 8300 PE, Perkin Elmer (USA)

Oznaczane parametry: pierwiastki główne i śladowe
Rodzaje próbek: wody, ścieki, gleby, osady, skały, rudy, rośliny, materiały biologiczne

 

ICP-MS (spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprzężonej)

 • ELAN DRC II, Perkin Elmer (USA)
 • iCAP Q, Thermo-Scientific (Niemcy)

Oznaczane parametry: pierwiastki śladowe, pierwiastki ziem rzadkich
Rodzaje próbek: wody, gleby, osady, skały, rudy, rośliny, żywność, materiały biologiczne i farmaceutyczne

 

FAAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu)

 • Solaar 939, ATI Unicam (Wielka Brytania)

Oznaczane parametry: pierwiastki główne i śladowe
Rodzaje próbek: wody, ścieki, gleby, osady, skały, rudy, rośliny, żywność, materiały biologiczne i farmaceutyczne, mieszanki solno-piaskowe

 

GFAAS (atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym)

 • PE 4100 ZL, Perkin Elmer (USA)

Oznaczane parametry: Pt, Pd, Au
Rodzaje próbek: skały, rudy

 

CVAAS (atomowa spektrometria absorpcyjna w połączeniu z generowaniem zimnych par)

 • PE 4100 ZL + FIAS 400, Perkin Elmer (USA)

Oznaczane parametry: Hg
Rodzaje próbek: gleby, osady

 

TMA (absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji)

 • AMA 254, Altec (Czechy)
 • MA 3000, Nippon (Japonia)

Oznaczane parametry: Hg
Rodzaje próbek: wody, ścieki, gleby, osady, rośliny, skały, rudy, żywność, materiały budowlane i inne

 

WD-XRF (spektrometria rentgenowska z dyspersją długości fali)

Oznaczane parametry: pierwiastki główne i śladowe
Rodzaje próbek: gleby, osady, skały, rudy i inne

 

FTIR (spektrometria w podczerwieni)

 • AVATAR 370 DTGS, THERMO Elektron Corporation (USA)
 • NICOLET iS50R, THERMO Fisher Scientific (USA)

Oznaczane parametry: suma olejów mineralnych
Rodzaje próbek: wody, ścieki, gleby, osady

 

HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją konduktometryczną (CD) i z matrycą diodową (DAD))

Oznaczane parametry: aniony
Rodzaje próbek: wody, ścieki, ekstrakty wodne z gleb i osadów

 

GC-MS / Headspace (chromatografia gazowa z detekcją spektrometrią mas i analizą fazy nadpowierzchniowej)

 • 6890N-5973/7694E, Agilent Technologies (USA)

Oznaczane parametry: lotne związki organiczne, WWA, fenole, analiza jakościowa
Rodzaje próbek: wody, gleby, osady

 

GC-NPD/MS (chromatografia gazowa z detekcją termojonową i spektrometrią mas)

Oznaczane parametry: pestycydy fosforoorganiczne
Rodzaje próbek: wody, ścieki, gleby, osady

 

GC-ECD (chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronów)

 • 6890N, Agilent Technologies (USA)

Oznaczane parametry: pestycydy chloroorganiczne, polichlorowane bifenyle (PCB)
Rodzaje próbek: wody, ścieki, gleby, osady

 

GC-MS-MS (chromatografia gazowa z detekcją tandemową spektrometrią mas)

 • 7890A-7000, Agilent Technologies (USA)

Oznaczane parametry: WWA, fenole, analiza jakościowa
Rodzaje próbek: wody, gleby, osady

 

Analiza elementarna

 • Vario Macro Cube CHNS/Cl/O, Elementar (USA)
 • VARIO TOC Cube, Elementar (USA)

Oznaczane parametry: CHNS, TC, TOC, TIC
Rodzaje próbek: gleby, osady, skały

 

Przygotowanie próbek do analizy związków organicznych (ekstrakcja ciecz-ciało stałe)

 • system do ekstrakcji Soxtec, Tecator (Szwecja)
 • system do przyspieszonej ekstrakcji ASE 200, ASE 350,Dionex (USA)
 • system do zatężania ekstraktów TurboVap II, Zymark