Światowy i europejski monitoring pola siły ciężkości

Monitoring pola siły ciężkości jest prowadzony w ramach wielu programów i projektów badawczych o zasięgu globalnym, regionalnym, narodowym, realizowanych pod patronatem IAG, a także własnych projektów badawczych, wykonywanych przez wiele ośrodków naukowych zajmujących się problematyką badań geofizycznych na świecie.

Do najważniejszych programów międzynarodowych, w których badania i monitoring grawimetryczny są jednym z istotnych elementów, należą:


• Program GGP (Global Geodynamics Project), którego głównym celem są obserwacje i badania zmian wiekowych ziemskiego pola siły ciężkości przy pomocy superprecyzyjnych pomiarów grawimetrami nadprzewodnikowymi. W ramach GGP są ustalane standardy dla badań wykonywanych grawimetrami nadprzewodnikowymi,
• Program ECGN (European Combined Geodesy Network), którego najważniejszym celem jest ustanowienie na obszarze Europy fundamentalnej sieci geodezyjnej, pozwalającej na prowadzenie kompleksowych badań Ziemi z użyciem technik wykorzystujących dane geodezji satelitarnej, periodycznego monitoringu grawimetrycznego i precyzyjnej niwelacji. Kombinacja danych pozyskanych z niezależnych metod umożliwia precyzyjne definiowanie geodezyjnych systemów referencyjnych z długookresową gwarancją stabilności. W programie ECGN uczestniczy polskie Obserwatorium Geodezyjno - Geofizyczne w Borowej Górze.

graw 02 01 ecgn

Stanowiska obserwacji i monitoringu ECGN (w tym stanowiska grawimetryczne) w Europie (wg stanu na dzień 16.07.2010, mat. źródłowy: IAG).


W badaniach monitoringowych pola siły ciężkości są wykorzystywane trwale zastabilizowane stanowiska pomiarowe, na których regularnie lub w sposób ciągły są wykonywane pomiary i obserwacje grawimetryczne. Do badań monitoringowych wykorzystuje się głównie zastabilizowane stanowiska pomiarowe tworzące narodowe, fundamentalne i bazowe podstawowe osnowy grawimetryczne lub/i stanowiska do badań grawimetrycznych znajdujące się w laboratoriach/ obserwatoriach geofizycznych, które na świecie funkcjonują w ramach zadań służb geodezyjnych lub ośrodków naukowo-badawczych. Obserwacje i pomiary na takich stanowiskach wykonuje się zarówno z użyciem grawimetrów absolutnych, jak i względnych.