Ankieta makrosejsmiczna

Formularz zgłoszenia

Zjawisko sejsmiczne
miasto, ew. ulica
dd.mm.rrrr
gg:mm

Wybierz opis odpowiadający poziomowi intensywności zjawiska sejsmicznego, którego doświadczyłeś (opis zgodny z europejską skalą makrosejsmiczną EMS-98)

I Nieodczuwalne Drgania nieodczuwalne, rejestrowane tylko przez przyrządy.
VII Niszczące Wewnątrz budynków, znaczne szkody, w mieszkaniach wszystkie przedmioty poprzesuwane i poprzewracane ludzie w panice opuszczają budynki, pojawiają się rysy i spękania w murach, spadają dachówki.
VIII Bardzo niszczące Budynki murowane ulegają poważnym uszkodzeniom. Wieże i kominy przewracają się. Budynki drewniane ulegają znacznym deformacjom.
IX Destrukcyjne Mocne budynki murowane ulegają zawaleniu.
X Bardzo destrukcyjne Większość budynków ulega zniszczeniu aż do fundamentów. Drogi, mosty, tory kolejowe ulegają deformacjom i są poważnie uszkodzone.
XI Pustoszące Budynki murowane zniszczone w całości. Zniszczeniu ulegają wały ziemne, rurociągi, szyny kolejowe. Zmiany w topografii terenu.
XII Całkowicie pustoszące Wszystkie konstrukcje ulegają całkowitemu zniszczeniu. Olbrzymie zmiany topograficzne. Liczne obrywy skalne, osuwiska. Poważne zmiany w sieci wodnej i wodach podziemnych.
Objaśnienia:
• kolorem szarym zaznaczono obszary z tabeli EMS-98 dla zjawisk nie występujących w Polsce.
maksymalny rozmiar 50 MB, obsługiwane typy plików: jpg, mp4, mov, avi
Dane kontaktowe (dobrowolne)
Zgoda na przetwarzanie danych

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, 00- 75 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email: biuro@pgi.gov.pl

2. W PIG-PIB został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Pan Eryk Brodnicki, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przesłania formularza zgłoszenia w zakresie zjawiska sejsmicznego na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.