Sejsmologia jest działem geofizyki, którego głównym celem jest badanie trzęsień ziemi i rozchodzenia się fal sejsmicznych wewnątrz Ziemi.

Energia sejsmiczna wyzwolona w czasie trzęsienia ziemi rozprzestrzenia się w jej wnętrzu w postaci fal. Wyróżniamy dwa podstawowe typy fal sejsmicznych: fale przestrzenne i fale powierzchniowe.

Ze względu na częstotliwość występowania trzęsień ziemi na danym terenie wyróżnia się obszary:

Powszechnie stosuje się kilka kryteriów podziału trzęsień ziemi. Ze względu na przyczynę wywołującą je trzęsienia ziemi dzieli się na:

Trzęsienia ziemi wywołują skutki dla ludzi, budynków, infrastruktury transportowej i energetycznej. Miarą tych skutków jest intensywność trzęsienia ziemi odnoszona do określonego punktu na powierzchni ziemi.

Pomiary drgań gruntu w wybranych punktach wywołane falami sprężystymi są prowadzone sejsmometrami w przedziale częstotliwości:

Sejsmiczna stacja szerokopasmowa powinna być posadowiona w miejscu możliwie izolowanym od wpływów zewnętrznych i zakłóceń. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, należy szukać możliwości posadowienia stacji bezpośrednio na litej skale.

Wybór lokalizacji punktów pomiaru obrazu falowego nie jest łatwy. Doświadczenia z zakresu sejsmologii pokazują w jak dużym stopniu może się zmieniać charakter obrazu falowego, w tym intensywność rejestrowanych fal w zależności od wgłębnej budowy geologicznej, a także utworów przypowierzchniowych, a nawet od ustawienia przyrządów pomiarowych.