Wytyczne techniczne konstrukcji sejsmicznej stacji permanentnej (szerokopasmowej - VBB)

Sejsmiczna stacja szerokopasmowa powinna być posadowiona w miejscu możliwie izolowanym od wpływów zewnętrznych i zakłóceń. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, należy szukać możliwości posadowienia stacji bezpośrednio na litej skale.

sejsm intro07    Tam gdzie miąższość osadów osiąga wiele dziesiątek metrów (jak ma to miejsce na większości    terytorium Polski), należy zbudować budynek pomiarowy zagłębiony w gruncie (bunkier) wraz ze „słupem”, na którym mocowane są urządzenia pomiarowe. „Słup” jest to blok betonu składającego się wyłącznie z cementu, piasku i wody bez domieszek grubookruchowych, zbrojony wyłącznie niekrzyżującymi się prętami pionowymi, zagłębiony około metr poniżej fundamentów budynku. „Słup” od podłogi budynku powinien być oddzielony dylatacją izolującą od zakłóceń pochodzących od jego konstrukcji. Powierzchnia „słupa” powinna być wystarczająca do wygodnego ustawienia sejsmometru (w praktyce zazwyczaj wystarczy 1 m2). Nie ma istotnych przeciwwskazań do używania tego samego „słupa” jako postumentu do pomiarów grawimetrycznych – sam „słup” powinien być wtedy odpowiednio większy, żeby móc postawić oba przyrządy bezpiecznie obok siebie. Pamiętać należy, że pomiary grawimetrem absolutnym zostaną odnotowane jako zakłócenia, co sprawi, że zapisy sejsmiczne z tego okresu będą bezwartościowe. Okresy pomiarów grawimetrycznych nie występują jednak wystarczająco często, żeby usprawiedliwiać budowę odrębnego bunkra pomiarowego..
• Bunkier powinien być zagłębiony (całkowicie lub częściowo) w otaczającym gruncie – da to odpowiednie zabezpieczenie przed zmianami temperatury, szumem wiatrowym i opadowym.
• Bunkier należy umieścić możliwie daleko od samotnie stojących drzew, słupów elektrycznych, przekaźnikowych i innych.
• Bunkier należy umieścić możliwie daleko od uczęszczanych dróg, torów kolejowych, zakładów przemysłowych, farm wiatrowych, elektrowni wodnych i innych źródeł szumów i zakłóceń.
• Należy zbudować zabezpieczenia odgromowe, przed zalaniem (drenaż).
• Należy zabezpieczyć aparaturę i jej okablowanie przed zwierzętami (gryzonie, ptaki, insekty i inne).
• Teren należy zabezpieczyć ogrodzeniem.
• Górna powierzchnia „słupa” powinna być płaska i wypoziomowana – powszechnie stosuje się płyty granitowe. W pełni akceptowalna jest powierzchnia betonowa.
• „Słup” nie powinien sięgać pokładów wodonośnych. Istnieje wtedy ryzyko obmycia „słupa” i odizolowania go od otaczających osadów z istotną stratą dla jakości rejestracji.
• Stacja powinna mieć zasilanie awaryjne (UPS) na minimum 24 godziny pracy.
• Wewnątrz bunkra należy unikać umieszczania urządzeń generujących drgania, takich jak transformatory, wentylatory, pompy, urządzenia sterowane przekaźnikami. Jeśli jest to nieuniknione należy zadbać o możliwie staranną izolację tych urządzeń od konstrukcji budynku. Umieszczanie ich na „słupie” jest absolutnie wykluczone.
• Stacja sejsmiczna powinna mieć źródło synchronizowanego sygnału czasowego (DCF lub GPS)
• Na potrzeby grawimetru należy zapewnić temperaturę nie wyższą niż 25 stopni C.