Badania grawimetryczne stanowią istotny element badań geodynamicznych. Pole grawitacyjne Ziemi jest zmienne w czasie jako konsekwencja zmian zachodzących w głębi i na powierzchni planety. Zmiany te są związane z przemieszczaniem się mas, a także są wynikiem zewnętrznych oddziaływań grawitacyjnych, z których największy udział ma oddziaływanie grawitacyjne słońca i księżyca.

Monitoring pola siły ciężkości jest prowadzony w ramach wielu programów i projektów badawczych o zasięgu globalnym, regionalnym, narodowym, realizowanych pod patronatem IAG, a także własnych projektów badawczych, wykonywanych przez wiele ośrodków naukowych zajmujących się problematyką badań geofizycznych na świecie.

W powojennej Polsce kilkakrotnie podejmowano o prace nad utworzeniem referencyjnej osnowy grawimetrycznej. Udział w tych pracach brał również obecny Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

Szczególnie istotną rolę w monitoringu pola grawitacyjnego odgrywają punkty fundamentalnych osnów grawimetrycznych. Ich znaczenie w badaniach pola grawitacyjnego jest wynikiem ich liczebności, a także ich równomiernego zagęszczenia, w granicach poszczególnych krajów, a także regionów.

Metodyka wykonywania pomiarów grawimetrycznych jest różna w przypadku pomiarów wykonywanych z użyciem grawimetrów absolutnych i grawimetrów względnych. Wynika to z różnic konstrukcyjnych i sposobu, w jaki wyznacza się wartości pomiaru za pomocą obu typów instrumentów.

Prowadzenie stałego monitoringu grawimetrycznego wymaga szczególnych warunków lokalizacyjnych dla stacji pomiarowej. Urządzenia pomiarowe powinny być usytuowane z dala od zakłóceń wywołanych lokalnymi warunkami środowiskowymi oraz działalnością człowieka. Ogólne wymagania techniczne w odniesieniu do stanowisk, na których są wykonywane periodyczne pomiary siły ciężkości przedstawiono w dokumencie z lipca 2012 Guide to evaluation of the sites for comparison of absolute gravimeters opracowanym w ramach połączonej grupy roboczej Consultative Committee of Mass and Related Quantities (CCM), funkcjonującej w ramach 2. Komisji IAG.