Lokalizacja punktów pomiarowych

Wybór lokalizacji punktów pomiaru obrazu falowego nie jest łatwy. Doświadczenia z zakresu sejsmologii pokazują w jak dużym stopniu może się zmieniać charakter obrazu falowego, w tym intensywność rejestrowanych fal w zależności od wgłębnej budowy geologicznej, a także utworów przypowierzchniowych, a nawet od ustawienia przyrządów pomiarowych.

Tym niemniej należy przyjąć, że czynnikiem decydującym o charakterze obrazu falowego będą procesy geodynamiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i w górnym płaszczu ziemi, co wcześniej zostało już zaznaczone. W związku z tym, że procesy geodynamiczne przejawiają się na granicach lub w obrębie stref niejednorodnych, to one przede wszystkim będą uwzględniane przy wyborze miejsca pomiaru obrazu falowego. Informacje o strukturze i niejednorodności skorupy ziemskiej oparto na przekrojach refleksyjnych o przedłużonym czasie rejestracji fal. Przekrój refleksyjny dostarcza informacji ciągłych na całej jego długości i z tego powodu trzeba odnotować, że na przekrojach refleksyjnych można wyznaczyć znacznie więcej miejsc interesujących pod względem prawdopodobieństwa występowania zmian procesów geodynamicznych niż istniejące możliwości wykonawcze w ramach projektu.