Metodyka i zakres naziemnych pomiarów obrazu falowego

Pomiary drgań gruntu w wybranych punktach wywołane falami sprężystymi są prowadzone sejsmometrami w przedziale częstotliwości:

0,2 do 80 Hz (total Hz)
1 do 30 Hz (flat Hz)
Mierzone są składowe drgań w trzech kierunkach do siebie prostopadłych
• składowa pionowa z
• składowa pozioma o kierunku północ–południe (N–S)
• składowa pozioma o kierunku wschód–zachód (E–W)
Drgania gruntu są rejestrowane w systemie ciągłym przez 24 godziny na dobę. Łączna długość czasu rejestracji w poszczególnych punktach będzie wynosić 3, 6 lub 12 miesięcy. W związku z tym, że intensywność, a także częstotliwość fal zależą od warunków powierzchniowych oraz rodzaju utworów i miąższości strefy aeracji, punkty ustawienia sejsmografów na etapie optymalizacji sieci, będą lokalizowane w najkorzystniejszych miejscach.