Regulacje dotyczące pomiarów magnetycznych

Światowe standardy wykonywania obserwacji i pomiarów magnetycznych są ustalane przez Międzynarodową Asocjację Geomagnetyzmu i Aeronautyki (IAGA) i funkcjonujący pod jej patronatem program globalnych badań magnetyzmu ziemskiego o nazwie INTERMAGNET.

W ramach tego programu działa światowa sieć obserwatoriów geomagnetycznych prowadzących ciągłe obserwacje wariacji oraz pomiary wartości elementów i składowych charakteryzujących pole magnetyczne Ziemi.
Rekomendacje, zalecenia techniczne oraz metodyczne wykonywania badań ziemskiego pola magnetycznego, aspekty teoretyczne i praktyczne zebrano w dwóch publikacjach IAGA:


1. Guide for Magnetic Measurements and Observatory Practice – J. Jankowski, Ch. Sucksdorff. IAGA, Warszawa, 1996
2. Guide for Magnetic Repeated Station Surveys – L.R. Newitt, C.E. Barton, 1. Bitterly – IAGA Working Group V-8. CBK PAN, Warszawa, 1996


Pierwsza pozycja odnosi się do wszystkich aspektów związanych z wykonywaniem badań w obserwatoriach geomagnetycznych, druga – przede wszystkim do badań terenowych w punktach sieci/ osnów magnetycznych (w Polsce odpowiednikiem są punkty wiekowe/ fundamentalne osnowy 1. klasy oraz punkty podstawowe osnowy 2. klasy).
Uzupełnieniem obu opracowań jest publikacja INTERMAGNET pt. INTERMAGNET – Technical Reference Manual, version 4.6, 2012 (http://intermagnet.org). W ostatnim przywołanym opracowaniu główny nacisk został położony na standaryzację formatów archiwizacji pomiarów, transmisji danych w celu zapewnienia możliwości ich wymienialności pomiędzy obserwatoriami, ośrodkami naukowymi i instytucjami oraz naukowcami uczestniczącymi i współpracującymi w programie INTERMAGNET.
Krajową, formalną regulację prawną w odniesieniu do pomiarów magnetycznych wykonywanych w punktach znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, elementy wymagań technicznych i metodyki pomiarowej regulują dwa dokumenty:


1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – Dz.U. z dnia 30 marca 2012, poz. 352
2. Wytyczne techniczne G-1.6 – Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. GUGiK, Warszawa, 1986

mag 02 01 osnowa1

Lokalizacja punktów wiekowych/ fundamentalnych osnowy geodezyjnej 1. klasy na terytorium Polski (mat. źródłowy – IGiK)


W dokumentach tych określono zasady stabilizacji i konserwacji punktów, na których są wykonywane obserwacje absolutne elementów indukcji pola magnetycznego, a także niektóre aspekty metodyczne związane z wykonywaniem pomiarów, zasady dokumentowania obserwacji i wyników, trybu przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W powyższych dokumentach określono również wymagania w odniesieniu do dokładności pomiarów, częstości ich wykonania, ogólne zasady prowadzenia kampanii pomiarowych oraz częstość i zakres wykonywania przeglądów stanu oraz konserwacji punktów magnetycznych.
Lokalizacja punktów wiekowych/ fundamentalnych, na których systematycznie co 2–3 lata są prowadzone pomiary elementów pola magnetycznego Ziemi w Polsce.

Zapisz

Zapisz

Zapisz