Metodyka pomiarów absolutnych

Metodyka wykonywania pomiarów absolutnych jest dość złożona i zależna od zastosowanych instrumentów. Poniżej określono jej podstawowe elementy:


• Pomiary absolutne, na których podstawie wyznacza się wartości elementów lub składowych pola magnetycznego, muszą być wykonywane na wcześniej zastabilizowanych, trwałych stanowiskach pomiarowych (niemagnetyczne płyty, słupy pomiarowe), zakładanych i stabilizowanych w miejscach, gdzie nie występują lokalne, silne anomalie magnetyczne, sztuczne źródła stałego pola magnetycznego oraz zakłócenia elektromagnetyczne).
• Pomiary elementów są wykonywane w regularnych odstępach czasu (w przypadku obserwatoriów geomagnetycznych nie rzadziej niż raz na tydzień, zaś w przypadku punktów wiekowych w kraju – nie rzadziej niż raz na 5 lat).
• Przed wykonaniem obserwacji magnetycznych muszą być wykonane pomiary kontrolne, które mają potwierdzić brak zmian magnetycznych w otoczeniu punktu pomiarowego, w odniesieniu do sytuacji, jaka panowała przy zakładaniu punktu i w czasie wcześniejszych kampanii pomiarowych.
• Pomiary absolutne powinny być wykonywane w warunkach braku zaburzeń i nagłych pulsacji zmian pola magnetycznego przez cały czas niezbędny do wykonania pełnej serii odczytów (w trakcie pomiarów muszą być prowadzone ciągłe obserwacje wariacji pola magnetycznego Ziemi).
• W trakcie pomiarów powinny być rejestrowane wartości parametrów określających warunki wykonania pomiarów (temperatura, ciśnienie, czas – przy użyciu precyzyjnego, stabilnego wzorca czasu). W przypadku obserwacji i pomiarów wariacyjnych w obserwatoriach geomagnetycznych musi być zapewniona stała stabilizacja warunków zewnętrznych w odniesieniu do temperatury oraz eliminacja wpływu magnetycznego instalacji zasilających, systemów rejestracji danych, układów oraz przewodów zasilania instrumentów i przewodów sygnałowych).
• W przypadku wystąpienia zaburzeń pola (nie dotyczy to normalnych zmian dobowych) pomiary muszą być przerwane i powtórzone w warunkach spokojnego pola.
• Pomiary powinny być tak wykonywane, żeby użyte w tym samym czasie instrumenty wzajemnie na siebie nie oddziaływały magnetycznie.
• Pomiary powinny zostać udokumentowane zgodnie z wymaganiami formularzy i formatów przewidywanych w rekomendacjach lub wytycznych.
• Wyniki pomiarów powinny być przetworzone i zredukowane z uwzględnieniem wszelkich wymaganych poprawek wynikających z właściwości instrumentów oraz warunków wykonania pomiarów.
• Wyniki pomiarów powinny być poddane analizie jakościowej polegającej na obliczeniu błędów pomiaru i weryfikacji spełnienia wymaganych kryteriów dokładnościowych.
• Końcowe wyniki pomiarów powinny być odniesione do wartości referencyjnych ustalonych w najbliższym obserwatorium i zredukowane na odpowiednią epokę.
• Instrumenty używane do obserwacji i pomiarów pola magnetycznego Ziemi powinny być każdorazowo sprawdzane przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdej kampanii pomiarowej w najbliższym obserwatorium geomagnetycznym, które taki serwis prowadzi (nie rzadziej niż raz na rok, w przypadku instrumentów używanych w obserwatoriach geomagnetycznych weryfikacja instrumentów jest przeprowadzana pomiędzy sobą, a co dwa lata pomiędzy obserwatoriami).
• W obserwatoriach geomagnetycznych zaleca się wykonywanie równoległych obserwacji i pomiarów wariacyjnych przy użyciu dwóch, niezależnych kompletów przyrządów ustawionych na oddzielnych słupach.