Stacje monitoringu

Sieć monitoringu geodynamicznego PSG_Sejs_NET na obszarze Polski zbudowana jest na bazie 2 stałych stacji (laboratoriów) oraz 10 mobilnych stacji (stanowisk) monitoringu aktywności sejsmicznej, które stanowią własność państwowej służby geologicznej PIG. W sieci monitoringu geodynamicznego PSG, dodatkowo funkcjonuje 20 mobilnych stacji sejsmicznych, których właścicielem jest Instytut Geofizyki PAN. Zostały one udostępnione do pracy w sieci PSG_Sejs_NET na mocy porozumienia i umowy zawartej pomiędzy Państwowym Instytutem Badawczym-PIB a Instytutem Geofizyki PAN.

Stałe stacje monitoringu geodynamicznego państwowej służby geologicznej PSG_Sejs_NET zlokalizowane są w miejscowości Dziwie (stacja DZIW) w gm. Przedecz w powiecie kolskim oraz w miejscowości Hołowno (stacja HOLO) w gm. Podedwórze w pow. parczewskim.

Mobilne stacje sejsmiczne PSG zlokalizowane zostały w ok. 100 km pasie biegnącym wzdłuż granic Polski oraz wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku.

Mobilne stacje sejsmiczne IGF PAN zgrupowane zostały głównie w rejonie Podhala, na łuku Karpat oraz w rejonie Kielc, a także pojedynczo w kilku innych lokalizacjach na obszarze kraju.

Połączone systemy obserwacji sejsmicznych umieszczone na stacjach stałych oraz systemy mobilne tworzą sieć monitoringu sejsmicznego PSG_Sejs_NET.

Lokalizacja stacji monitoringu aktywności sejsmicznej przedstawiona została na mapie.

stacje 31.12.2018

Lokalizacja stacji monitoringu sejsmicznego w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

 

Wykaz stacji monitoringu sejsmicznego w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

tab stacje 31 12 2021

Oprac. MK.

 

 

 

Zapisz