Międzynarodowe sieci geodezyjne

Wśród najważniejszych międzynarodowych sieci pozycjonowania są: IGS, EPN i ASG-EUPOS.

 igs logo       Sieć IGS 

International GNSS Service (IGS) jest międzynarodową służbą cywilną czuwająca m.in. nad dokładnością globalnych systemów nawigacji satelitarnej (umożliwiających wyznaczenie pozycji na podstawie sygnałów odbieranych z satelitów). Służba ta została zainicjowana w 1990 roku. Serwis IGS obejmuje 350 stacji permanentnych GNSS. W Polsce obecnie znajduje się pięć stacji IGS zlokalizowanym w miejscowościach: Borowa Góra, Józefosław, Lamkówko, Borowiec i Wrocław. Wszystkie te stacje (poza Borowcem) są dwusystemowe i wyposażone w odbiorniki GPS i GLONASS.
Do najważniejszych celów naukowych służby IGS należy:
• produkcja efemeryd precyzyjnych,
• dostarczanie międzynarodowej społeczności naukowej wysoko dokładnych orbit satelitów systemów nawigacji satelitarnej na podstawie ciągłych obserwacji przez światową sieć stacji permanentnie obserwujących satelity nawigacyjne;
• wyznaczanie parametrów ruchu obrotowego Ziemi (monitorowanie przesunięć i stabilności ruchu obrotowego oraz stabilności poziomu morza);
• rozszerzenie na całą Ziemię światowego układu odniesienia ITRF wyznaczanego przez Międzynarodową Służbę Ruchu Obrotowego Ziemi (IERS);
• monitorowanie deformacji skorupy ziemskiej o charakterze globalnym;
• badanie jonosfery;
• meteorologia.
Więcej dowiesz się na: http://www.igs.org/


euref logo   Sieć EPN


EUREF Permanent GNSS Network (EPN) składa się z stacji stałych (referencyjnych), centrów zapewniających dostęp do danych ze stacji, ośrodków analitycznych oraz biura i centrów/ koordynatorów przygotowujących produkty EPN. EUREF (Regional Reference Frame Sub-Commission for Europe) jest jedną z podkomisji w Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (International Association of Geodesy, IAG) utworzoną w celu opracowania jednolitego geodezyjnego układu odniesienia dla Europy za pomocą pomiarów GNSS. Struktury te wprowadzono podczas Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG) w Sapporo w 2003 roku, ale powstanie podkomisji EUREF datuje się na 1987 roku, podczas obrad Zgromadzenia Generalnego w Vancouver.
Podkomisja EUREF we współpracy z CERCO, grupą roboczą Komitetu Europejskich Służb Geodezyjnych (Comité Europén de Responsables de la Cartographie Officielle), otrzymała za zadanie stworzenie jednolitego geodezyjnego układu odniesienia dla Europy za pomocą pomiarów GPS. Z inicjatywy EUREF pierwszą kampanię obserwacyjną obejmującą Europę Zachodnią wykonano w 1989 roku. Pozwoliło to zdefiniować nowy europejski układ odniesienia ETRF (European Terrestrial Reference Frame). Przyjęto koncepcję układu związanego z płytą tektoniczną, którego stabilność może być naruszana tylko przez deformacje samej płyty. Opracowany układ geodezyjny został nazwany ETRF89.
Sieć stacji EUREF zajmuje się definiowaniem, realizacją i utrzymaniem Europejskiego Układu Odniesienia (ETRF) i Europejskiego Wysokościowego Systemu Odniesienia (EVRS) oraz definiowaniem i utrzymywaniem fizycznych realizacji tych systemów, czyli geodezyjną infrastrukturą do geo-pozycjonowania, do którego zalicza się:
• pozycjonowanie trójwymiarowe (B, L, H) dla określonego momentu czasowego;
• badania geodynamiki Ziemi;
• nawigację precyzyjną.
Do zadań EUREF należy również założenie i konserwacja europejskiego naziemnego systemu odniesienia ETRS89 (European Terrestrial Reference System, ETRS) przy pomocy europejskiej sieci stacji obserwacyjnych EUREF Permanent Network (EPN), pokrywających Europę. Sieć tych stacji to obserwatoria wyposażone w najwyższej dokładności odbiorniki GPS/GLONASS rejestrujące ewentualne zmiany współrzędnych ETRF.
Obecnie w Europie znajduje się 130 stacji EPN, w tym 15 stacji polskich. Zaleca się, żeby wszystkie stacje EPN były stacjami dwusystemowymi (GPS+GLONASS).

gps 02 01

Rozmieszczenie stacji EUREF (źródło http://epncb.oma.be/_networkdata/stationmaps.php)


W Polsce wszystkie stacje permanentne EPN dysponują meteorologicznymi zestawami pomiarowymi Paroscientific MET4A. Dane meteorologiczne pozwalają na określenie opóźnienia troposferycznego (ZTD) oraz wpływu zawartości pary wodnej na pomiary GNSS. Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości odbiorniki GNSS na stacjach referencyjnych EPN będą odbierały sygnały z satelitów systemu GPS, GLONASS, GALILEO i BEIDOU.
Strona internetowa EUREF: http://www.euref.eu/

 

asgs eupos logo     Sieć ASG-EUPOS


ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS) jest ogólnopolską siecią stacji referencyjnych, uruchomioną w 2008 roku i zarządzaną przez GUGiK. W sieci ASG-EUPOS są wykonywane ciągłe obserwacje satelitów systemów GNSS, której punkty odniesienia stanowią podstawową poziomą osnowę geodezyjną i szczegółową wysokościową osnowę geodezyjną. Integralną częścią systemu ASG-EUPOS są sprzęt i oprogramowanie umożliwiające obliczanie i udostępnianie poprawek DGPS i RTK (w tym poprawek sieciowych), zapis i udostępnianie obserwacji satelitarnych ze stacji referencyjnych.
Sieć składa się ze 124 stacji permanentnych, w tym 84 stacji zarządzanych przez GUGiK, 14 stacji stowarzyszonych (uczelnie, instytucje) oraz 26 stacji zagranicznych położonych w strefie przygranicznej.
System oraz serwisy systemu ASG-EUPOS służą do generowania i wysyłania do odbiorców poprawek do sygnału GNSS (GPS +GLONASS).
W geodezji system ASG-EUPOS jest wykorzystywany:


1. do zakładania szczegółowych poziomych osnów geodezyjnych 2. i 3. klasy;
2. do zakładania osnów pomiarowych: poziomych i wysokościowych;
3. w pomiarach sytuacyjno-wysokościowych;
4. w pomiarach realizacyjnych;
5. w pomiarach związanych z katastrem nieruchomości;
6. w pomiarach związanych z pozyskiwaniem danych do krajowego systemu informacji o terenie;
7. do innych prac geodezyjnych, jeżeli dokładności gwarantowane w wykorzystywanych serwisach systemu są wystarczające dla konkretnych rodzajów robót.


Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.asgeupos.pl/