Permanentny

monitoring geodynamiczny Polski

- etap I