Wilhelm Friedberg

Wilhelm FriedbergWilhelm Friedberg urodził się 29 stycznia 1873 w Borysławiu gdzie jego ojciec był inspektorem kopalń.

W 1897 r. datuje się jego początek działalności naukowej i w tym roku publikuje pierwszą pracę o otwornicach kredowych marglu lwowskiego.

W 1902 r. bierze udział w przygotowaniu mapy geologicznej szczegółowej "Atlasu geologicznego Galicji". W 1907 uzyskuje tytuł docenta na Politechnice we Lwowie.

W latach 1919 - 1921 pracuje w PIG na stanowisku starszego geologa.

W 1919 r. uzyskuje tytuł profesora geologii i paleontologii na Uniwersytecie w Poznaniu, gdzie pracuje przez 10 lat; tworzy tu Zakład paleontologiczny z biblioteką i zbiorami; podejmuje obowiązki dziekana i prorektora uczelni.

Z okazji 50-letniej rocznicy działalności Towarzystwa Przyrodników im. M.Kopernika (1925) pisze historię paleozoologii w Polsce (1875 - 1925).

W 1929 r. przechodzi do UJ w Krakowie i obejmuje Katedrę paleontologii po prof. J. Nowaku.

W 1930 zostaje powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności.

W 1933 roku przechodzi na emeryturę i przenosi się do Lwowa.

W 1938 zakłada w Krakowie zakład pracy w Muzeum Przyrodniczym PAU.

Wilhelm Friedberg publikuje ponad 90 rozpraw, komunikatów i licznych artykułów popularno-naukowych, które ogłaszane były w Polsce i w wydawnictwach zagranicznych jak austriackich, francuskich i chorwackich.

Prace dotyczą dziedziny stratygrafii, paleogeografii, paleontologii i paleobiologii.

Najważniejsze prace to: "Mięczaki mioceńskie ziemi polskich" (1911 - 1928), "Studia nad formacją mioceńską ziem polskich (cz. I - VI 1914 - 1930), Zasady geologii" (1923).

Wilhelm Friedberg był wybitnym geologiem, którego głównym polem zainteresowań był miocen polski; jego pracowitość i zamiłowanie do badań naukowych cechowała ścisłość i jasność podawania faktów i ostrożność w wysuwaniu wniosków; był sumienny i krytyczny.

W. Friedberg zmarł 10 czerwca 1941 roku w Krakowie w wieku 68 lat.

Opracowała: Halina Urban

Źródła:

  • F. Bieda - Wilhelm Friedberg (1873 -1941);
  • W. Krach - Z działalności naukowej prof. W.Fiedberga, Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego XIX, 1;
  • Friedberg Wilhelm, Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Tom XXI - uzupełniający A - M. Wydawnictwo "Gutenberga" Kraków.