Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 7/2020. Dostęp do archiwów geologicznych

Drodzy Czytelnicy!

Kolejny numer Newslettera Państwowej Służby Geologicznej poświęcamy dostępowi do informacji geologicznej.

Narodowe Archiwum Geologiczne wznowiło obsługę klientów w czytelniach i archiwach próbek

Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG) znów umożliwia dostęp do zgromadzonych dokumentów i próbek geologicznych w swoich pomieszczeniach. Udostępniliśmy także do profilowania rdzenie wiertnicze w naszych terenowych archiwach próbek geologicznych.

Obowiązują jednak nowe zasady, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2. Korzystanie ze zbiorów NAG jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu wizyty drogą telefoniczną lub e-mailową, nie później niż w dniu poprzedzającym planowany termin wizyty. Rezerwacja następuje po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji przez pracownika NAG.

Zapoznaj się nowymi zasadami korzystania z czytelni NAG w Warszawie oraz filach NAG w oddziałach regionalnych PIG-PIB oraz profilatorni w archiwach próbek geologicznych NAG >>

Bazy danych geologicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) pełni rolę Państwowej Służby Geologicznej (PSG) i Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH). W ramach zadań obu służb prowadzimy liczne prace naukowe i gromadzimy, przetwarzamy oraz udostępniamy olbrzymią ilość danych geologicznych i środowiskowych, w większości przestrzennych. Szereg dedykowanych aplikacji dziedzinowych umożliwia łatwe i bezpłatne wyszukiwanie i przeglądanie danych, a także bezpośredni dostęp do tych, które nie wymagają wniosku o dostęp do informacji geologicznej. Przedstawiamy podstawowe informacje o zasobach baz danych prowadzonych i udostępnianych w ramach PSG. 

W podsystemach Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) zawarta jest zdecydowana większość metadanych i informacji geologicznej, gromadzonej w formie cyfrowej. Zasoby te zawierają łącznie ponad 7,3 miliona danych, a serwisy internetowe Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB notują co roku łącznie ponad 3 miliony odsłon. Dla wszystkich danych i map wytwarzanych przez PIG-PIB prowadzony jest także katalog metadanych, dostępny on-line.

Zakładka dane geologiczne na stronie internetowej www.pgi.gov.pl

Zakładka Dane geologiczne na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB

Najczęściej wykorzystywaną aplikacją udostępnianą przez Państwową Służbę Geologiczną jest portal danych przestrzennych GEOLOGIA (geologia.pgi.gov.pl), w którym użytkownicy wykonali w 2019 roku blisko milion analiz! Najczęściej poszukiwane są granice udokumentowanych złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych, udostępniane z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS. Wykorzystanie ich na portalach mapowych (np. geoportale dla różnych szczebli administracji, geoportale tematyczne, itp.) sięga miesięcznie miliona wywołań i stale rośnie. Czyni to bazę danych MIDAS kluczowym zasobem państwowej służby geologicznej.

Innymi istotnymi dziedzinowymi systemami informatycznymi prowadzonymi przez PIG-PIB w ramach PSG są System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich (BDGI-WFM) oraz bazy danych kartograficznych. PIG-PIB, w ramach zadań PSH prowadzi także wymagane ustawowo bazy danych o tematyce hydrogeologicznej, z których najważniejsze to Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych, Baza Zasobów Wód Podziemnych oraz Monitoring Wód Podziemnych, a także system SPD PSH oraz portal e-PSH.

Metadane i dane są wprowadzane do Centralnej Bazy Danych Geologicznych i pozostałych systemów dziedzinowych systematycznie, w ramach licznych zadań PSG.

Utrzymanie i rozwój baz danych oraz aplikacji są realizowane w ramach przedsięwzięcia Państwowej Służby Geologicznej ,,Prowadzenie baz danych geologicznych w systemie przetwarzania danych służby geologicznej – zadanie ciągłe PSG”. Cała infrastruktura informatyczna wykorzystywana do zadań PSG jest utrzymywana w ramach przedsięwzięcia ,,Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej”. Wszystkie powyższe zadania i przedsięwzięcia PSG są realizowane pod nadzorem Ministerstwa Środowiska oraz finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Oprócz bieżącego utrzymywania geologicznych baz danych i aplikacji, w ramach przedsięwzięcia PSG ,,Prowadzenie baz danych geologicznych...” zrealizowano w ostatnim roku szereg prac rozwojowych – m.in. modernizację oprogramowania i bazy danych Mapy Geośrodowiskowej Polski (MGŚP), liczne usprawnienia i zmiany funkcjonalne wielu aplikacji (GeoLog, ANTROPOPRESJA, MINERALNE, GEOLOGIA i in.) oraz prace programistyczne zmierzające do utworzenia nowych wersji podsystemów CBDG: OTWORY, ANALIZY, RDZENIE, DOKUMENTY i SŁOWNIKI. Najważniejsze działania, które rozpoczną się w 2020 roku to modernizacja systemów MIDAS, INFOGEOSKARB i SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej) wraz z wdrożeniem dwóch e-usług w tym systemie: zgłaszania osuwisk oraz zgłaszania uwag do kart osuwisk. Planujemy też modernizację systemu DIGIT, wykorzystywanego przez Narodowe Archiwum Geologiczne do cyfrowania informacji geologicznej i dokumentacji.

Geoinformacja w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB

Rola geologicznych baz danych i aplikacji w zadaniach służby geologicznej

W tym roku planujemy również rozpoczęcie innych, powiązanych przedsięwzięć Państwowej Służby Geologicznej: budowę środowiska do harmonizacji i publikacji zbiorów danych przestrzennych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy INSPIRE oraz modernizację sytemu informatycznego Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP).

Gwarantujemy, że z każdym wykonanym zadaniem dane geologiczne będą coraz bardziej kompleksowe i dostępne.

Tekst: Piotr Gałkowski, Marek Sołowczuk