GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

bazy_danych_2

Centralne Archiwum Geologiczne (do czerwca 2024 r. Narodowe Archiwum Geologiczne) gromadzi, ewidencjonuje, archiwizuje, chroni i udostępnia informację z szeroko pojętej dziedziny geologii. Zasadniczą częścią zbiorów CAG jest zasób centralnego archiwum geologicznego, którego prowadzenie, jako zadanie państwowej służby geologicznej powierzono Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2023 poz. 633).

GROMADZENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Centralne Archiwum Geologiczne (komórka organizacyjna Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego), w ramach prowadzenia centralnego archiwum geologicznego, gromadzi informację geologiczną  przekazywaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. informację:

 • przekazywaną przez przedsiębiorców - pochodzącą z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w postaci danych i próbek geologicznych;
 • przekazywaną przez organy administracji geologicznej - przedstawioną w formie dokumentacji geologicznych,

w zakresie, w jakim organem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska lub państwowa służba geologiczna. Ponadto w zasobach CAG gromadzone są inne dokumenty archiwalne zawierające informację geologiczną, które powstały w ramach szerokiej działalności Instytutu lub zostały pozyskane z innych źródeł.

Informacje dla przedsiębiorców zobowiązanych do przekazywania informacji geologicznej

Przekazywanie informacji pochodzącej z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych jest realizowane na podstawie:

oraz

Przekazywanie próbek geologicznych jest realizowane na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, którego wzór, w zależności od rodzaju próbek, określają załączniki 1-3 do rozporządzenia:

document Spis zdawczo-odbiorczy prób okruchowych podlegających przekazaniu do centralnego archiwum geologicznego (113 KB)

document Spis zdawczo-odbiorczy rdzeni wiertniczych podlegających przekazaniu do centralnego archiwum geologicznego (111 KB)

document Spis zdawczo-odbiorczy rdzeników bocznych podlegających przekazaniu do centralnego archiwum geologicznego

(112 KB)

Przekazywanie danych geologicznych, w tym wyników badań próbek geologicznych, jest realizowane na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, którego wzór określa załącznik 5 do rozporządzenia:

document Spis zdawczo-odbiorczy dokumentów lub informatycznych nośników danych podlegających przekazaniu do centralnego archiwum geologicznego (105 KB)

Akceptowane rodzaje nośników danych z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, podlegające przekazaniu do archiwum - instrukcja zamieszczona w tekście na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Struktura zbiorów danych z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych podlegających przekazaniu do archiwum - plik w formacie MS Excel (xls) ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Informacje dla organów administracji geologicznej przesyłających egzemplarze dokumentacji geologicznych pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej

Przekazywanie informacji przedstawionej w formie dokumentacji geologicznych odbywa się zgodnie z przepisami art. 94 ust 3. ustawy Prawo geologiczne i górnicze, co oznacza, że wszystkie dokumentacje, których 1 egz. powinien zostać przekazany Ministrowi Klimatu i Środowiska, należy przekazać do Centralnego Archiwum Geologicznego w Warszawie.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Centralne Archiwum Geologiczne umożliwia dostęp do informacji geologicznej zgromadzonej w jego zasobach, m.in. do opracowań archiwalnych, zbiorów danych, rdzeni wiertniczych i prób geologicznych.

Więcej informacji o zasobach Centralnego Archiwum Geologicznego można uzyskać za pomocą wyszukiwarek dostępnych na stronie Centralnej Bazy Danych Geologicznych

Dostęp do materiałów zgromadzonych w CAG jest realizowany w ramach wykonywania zadań państwowej służby geologicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach:

 • wglądu - rozumianego jako możliwość nieodpłatnego zapoznania się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, a także bez prawa pobierania próbek

lub

 • udostępnienia - rozumianego jako wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, a także jako pobieranie próbek geologicznych

SKŁADANIE WNIOSKÓW

W celu uzyskania dostępu do archiwaliów zgromadzonych w CAG należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek o wgląd lub udostępnienie materiałów, przy czym:

 • wgląd do wszelkich dokumentów (w tym map) oraz danych i informacji zgromadzonych w bazach danych realizowany jest na podstawie zgłoszenia składanego bezpośrednio w Czytelni CAG w Warszawie lub czytelniach filii CAG w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Sosnowcu, Szczecinie i Wrocławiu.

 • wnioski o wgląd do próbek geologicznych, a także wszelkie wnioski o udostępnienie informacji zawartej w dokumentach, bazach danych oraz próbkach geologicznych, należy składać w Zespole ds. udostępniania informacji geologicznej CAG.

  document Zgłoszenie zamiaru wglądu do próbek geologicznych zgromadzonych w Centralnym Archiwum Geologicznym (załącznik A do "Zasad dostępu do informacji geologicznej (...)") (34 KB)

  document Wniosek o pełne udostępnienie informacji geologicznej (załącznik B do "Zasad dostępu do informacji geologicznej (...)") (47 KB)

  spreadsheet Protokół pobrania próbek (2 arkusze) (załącznik 3 do „Zasad dostępu do informacji geologicznej (…)") (5.56 MB)

  document Zakres wnioskowanej informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych - CBDG (załącznik do wniosku o pełne udostępnienie informacji geologicznej) (311 KB)

 

W przypadku, gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze lub informacja w postaci próbek oraz danych geologicznych, o których mowa w art. 100 ust. 3a, do wniosku o udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z właściwym organem, o którym mowa w art. 100 ust. 7 i 8 ustawy.

  document Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

(111 KB)

W przypadku, gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

Prawidłowo wypełniony wniosek udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:

 1. Dane podmiotu wnioskującego o udostępnienie informacji (nazwa firmy, adres, NIP, nr KRS)
 2. Opis wnioskowanych materiałów archiwalnych – tytuł lub nazwę dokumentu, zbioru danych lub oznaczenie próbki, rok wykonania, numer archiwalny (inwentarzowy lub katalogowy), zakres udostępnianych materiałów (tekst: str. …/zał. …) - patrz załączniki do wniosku
 3. Precyzyjnie określony cel korzystania z informacji geologicznej
 4. Informację o formie zamawianych materiałów – w przypadku dokumentów lub informacji i danych z baz sprecyzowanie, w jaki sposób mają być skopiowane materiały - kopia analogowa (ksero) lub cyfrowa (skan), naturalny dokument elektroniczny
 5. Podpis i pieczątkę wnioskodawcy, czyli osoby upoważnionej do reprezentowania firmy zamawiającej dane

Wniosek o pełne udostępnienie informacji geologicznej można składać:

 1. W wersji papierowej:
  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej PIG-PIB;
  2. korespondencyjnie (poprzez operatorów usług pocztowych) na adres:

   Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
   ul. Rakowiecka 4
   00-975 Warszawa
   z dopiskiem: Zespół ds. udostępniania informacji geologicznej CAG

 2. W wersji cyfrowej:
  1. na Skrzynkę Podawczą ePUAP – adres skrytki: skrytka/PIG-PIB/SkrytkaESP
  2. na skrzynkę emailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek składany w wersji cyfrowej wymaga uwierzytelnienia podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Wgląd do dokumentów papierowych lub zapisanych w postaci elektronicznej, a także danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, realizowany jest wyłącznie w pomieszczeniach Czytelni CAG w Warszawie, wgląd do dokumentów przechowywanych w filiach Centralnego Archiwum Geologicznego może być realizowany w czytelniach CAG w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Sosnowcu, Szczecinie lub Wrocławiu.

Wgląd do próbek geologicznych (profilowanie) realizowany jest wyłącznie w magazynach terenowych Archiwów Próbek Geologicznych.

Wykonywanie reprodukcji, odpisów, odrysów, wydruków, fotokopii oraz kopii w postaci elektronicznej dokumentów oraz zbiorów danych odbywa się wyłącznie w Zespole Poligrafii i Dystrybucji Wydawnictw PIG-PIB.

OPŁATY

Za udostępnianie map i dokumentów geologicznych w formatach cyfrowych oraz za usługi poligraficzne pobierane są opłaty według oficjalnego wykazu opłat.

Za usługi polegające na wyszukiwaniu informacji w Centralnej Bazie Danych Geologicznych, przygotowaniu zbiorów danych według zadanych kryteriów pobierane są opłaty według oficjalnego wykazu opłat.

UWAGA!

W związku z trwającą relokacją wybranych materiałów archiwalnych do magazynów poza Warszawą czas realizacji zamówień może być wydłużony. W celu ustalenia terminu przygotowania zamawianych jednostek archiwalnych, prosimy o kontakt z Czytelnią CAG w Warszawie.
 

PODSTAWA PRAWNA

KONTAKT

Zespół ds. Udostępniania Informacji Geologicznej CAG
czynna: wtorek - piątek, godz. 9:00 – 15:00

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
bud. im. Jana Wyżykowskiego
pok. nr 7, 8 (parter)
tel. 22 45 92 389, 22 45 92 399
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZYTELNIA CAG w Warszawie
czynna: wtorek - piątek, godz. 9:00 – 15:00

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
bud. im. Jana Wyżykowskiego
pok. nr 1s (przyziemie -1)
tel. 22 45 92 333
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FILIE CENTRALNEGO ARCHIWUM GEOLOGICZNEGO W: