GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

bazy_danych_2

Narodowe Archiwum Geologiczne gromadzi, ewidencjonuje, archiwizuje, chroni i udostępnia informację z szeroko pojętej dziedziny geologii. Zasadniczą częścią zbiorów NAG jest zasób centralnego archiwum geologicznego, którego prowadzenie, jako zadanie państwowej służby geologicznej powierzono Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868).

 

GROMADZENIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

 

Narodowe Archiwum Geologiczne, w ramach prowadzenia centralnego archiwum geologicznego, gromadzi informację geologiczną  przekazywaną zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tj. informację:

 • przekazywaną przez przedsiębiorców - pochodzącą z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w postaci danych i próbek geologicznych;
 • przekazywaną przez organy administracji geologicznej - przedstawioną w formie dokumentacji geologicznych,

w zakresie, w jakim organem właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska lub państwowa służba geologiczna. Ponadto w zasobach NAG gromadzone są inne dokumenty archiwalne zawierające informację geologiczną, które powstały w ramach szerokiej działalności Instytutu lub zostały pozyskane z innych źródeł.

 

Informacje dla przedsiębiorców zobowiązanych do przekazywania informacji geologicznej

 

Przekazywanie informacji pochodzącej z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych jest realizowane na podstawie:

oraz

 

Przekazywanie próbek geologicznych jest realizowane na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, którego wzór, w zależności od rodzaju próbek, określają załączniki 1-3 do rozporządzenia:

 

document Spis zdawczo-odbiorczy prób okruchowych podlegających przekazaniu do centralnego archiwum geologicznego (113 KB)

document Spis zdawczo-odbiorczy rdzeni wiertniczych podlegających przekazaniu do centralnego archiwum geologicznego (111 KB)

document Spis zdawczo-odbiorczy rdzeników bocznych podlegających przekazaniu do centralnego archiwum geologicznego (112 KB)

 

Przekazywanie danych geologicznych, w tym wyników badań próbek geologicznych, jest realizowane na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego, którego wzór określa załącznik 5 do rozporządzenia:

 

document Spis zdawczo-odbiorczy dokumentów lub informatycznych nośników danych podlegających przekazaniu do centralnego archiwum geologicznego (105 KB)

Akceptowane rodzaje nośników danych z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, podlegające przekazaniu do archiwum - instrukcja zamieszczona w tekście na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

Struktura zbiorów danych z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych podlegających przekazaniu do archiwum - plik w formacie MS Excel (xls) ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska

 

Informacje dla organów administracji geologicznej przesyłających egzemplarze dokumentacji geologicznych pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej

 

Przekazywanie informacji przedstawionej w formie dokumentacji geologicznych odbywa się zgodnie z przepisami art. 94 ust 3. ustawy Prawo geologiczne i górnicze, co oznacza, że wszystkie dokumentacje, których 1 egz. powinien zostać przekazany Ministrowi Środowiska, należy przekazać do Narodowego Archiwum Geologicznego w Warszawie.

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

 

Narodowe Archiwum Geologiczne umożliwia dostęp do informacji geologicznej zgromadzonej w jego zasobach, m.in. do opracowań archiwalnych, zbiorów danych, rdzeni wiertniczych i prób geologicznych.

 

Więcej informacji o zasobach Narodowego Archiwum Geologicznego można uzyskać za pomocą wyszukiwarek dostępnych na stronie Centralnej Bazy Danych Geologicznych

 

Dostęp do materiałów zgromadzonych w NAG jest realizowany w ramach wykonywania zadań państwowej służby geologicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach:

 • wglądu - rozumianego jako możliwość nieodpłatnego zapoznania się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, a także bez prawa pobierania próbek

lub

 • udostępnienia - rozumianego jako wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, a także jako pobieranie próbek geologicznych

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

W celu uzyskania dostępu do archiwaliów zgromadzonych w NAG należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek o wgląd lub udostępnienie materiałów, przy czym:

 • wgląd do wszelkich dokumentów (w tym map) oraz danych i informacji zgromadzonych w bazach danych realizowany jest na podstawie zgłoszenia składanego bezpośrednio w Czytelni NAG w Warszawie lub czytelniach filii NAG w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Sosnowcu, Szczecinie i Wrocławiu.

 • wnioski o wgląd do próbek geologicznych, a także wszelkie wnioski o udostępnienie informacji zawartej w dokumentach, bazach danych oraz próbkach geologicznych, należy składać w Zespole ds. Obsługi Wniosków NAG.

 

document Zgłoszenie zamiaru wglądu do próbek geologicznych zgromadzonych w Narodowym Archiwum Geologicznym (załącznik A do "Zasad dostępu do informacji geologicznej (...)") (40 KB)

document Wniosek o pełne udostępnienie informacji geologicznej (załącznik B do "Zasad dostępu do informacji geologicznej (...)") (46 KB)

document Protokół pobrania próbek (załącznik C do "Zasad dostępu do informacji geologicznej (...)") (24 KB)

document Zakres wnioskowanej informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych - CBDG (załącznik do wniosku o pełne udostępnienie informacji geologicznej) (188 KB)

 

W przypadku, gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze lub informacja w postaci próbek oraz danych geologicznych, o których mowa w art. 100 ust. 3a, do wniosku o udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z właściwym organem, o którym mowa w art. 100 ust. 7 i 8 ustawy.

 

Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

 

W przypadku, gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

 

Prawidłowo wypełniony wniosek udostępnienie materiałów archiwalnych powinien zawierać:

 1. Dane podmiotu wnioskującego o udostępnienie informacji (nazwa firmy, adres, NIP, nr KRS)
 2. Opis wnioskowanych materiałów archiwalnych – tytuł lub nazwę dokumentu, zbioru danych lub oznaczenie próbki, rok wykonania, numer archiwalny (inwentarzowy lub katalogowy), zakres udostępnianych materiałów (tekst: str. …/zał. …) - patrz załączniki do wniosku
 3. Precyzyjnie określony cel korzystania z informacji geologicznej
 4. Informację o formie zamawianych materiałów – w przypadku dokumentów lub informacji i danych z baz sprecyzowanie, w jaki sposób mają być skopiowane materiały - kopia analogowa (ksero) lub cyfrowa (skan), naturalny dokument elektroniczny
 5. Podpis i pieczątkę wnioskodawcy, czyli osoby upoważnionej do reprezentowania firmy zamawiającej dane

 

MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

 

Wgląd do dokumentów papierowych lub zapisanych w postaci elektronicznej, a także danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, realizowany jest wyłącznie w pomieszczeniach Czytelni NAG w Warszawie, wgląd do dokumentów przechowywanych w filiach Narodowego Archiwum Geologicznego może być realizowany w czytelniach NAG w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Sosnowcu, Szczecinie lub Wrocławiu.

 

Wgląd do próbek geologicznych (profilowanie) realizowany jest wyłącznie w magazynach terenowych Archiwów Próbek Geologicznych.

 

Wykonywanie reprodukcji, odpisów, odrysów, wydruków, fotokopii oraz kopii w postaci elektronicznej dokumentów oraz zbiorów danych odbywa się wyłącznie w Sekcji Poligrafii i Dystrybucji Wydawnictw PIG-PIB.

 

OPŁATY

 

Za udostępnianie map i dokumentów geologicznych w formatach cyfrowych oraz za usługi poligraficzne pobierane są opłaty według oficjalnego document wykazu opłat (226 KB) .

Za usługi polegające na wyszukiwaniu informacji w Centralnej Bazie Danych Geologicznych, przygotowaniu zbiorów danych według zadanych kryteriów pobierane są opłaty według oficjalnego document wykazu opłat (226 KB) .

 

UWAGA!

 

W związku z trwającą relokacją wybranych materiałów archiwalnych do magazynów poza Warszawą czas realizacji zamówień może być wydłużony. W celu ustalenia terminu przygotowania zamawianych jednostek archiwalnych, prosimy o kontakt z Czytelnią NAG w Warszawie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

KONTAKT

 

ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI WNIOSKÓW NAG
czynna: wtorek - piątek, godz. 9:00 – 15:00

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
bud. im. Jana Wyżykowskiego
pok. nr 7, 8 (parter)
tel. 22 45 92 389, 22 45 92 399
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CZYTELNIA NAG w Warszawie
czynna: wtorek - piątek, godz. 9:00 – 15:00

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
bud. im. Jana Wyżykowskiego
pok. nr 1s (przyziemie -1)
tel. 22 45 92 333
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FILIE NARODOWEGO ARCHIWUM GEOLOGICZNEGO W: