Przegląd Geologiczny (2017-10-2) tom 65

pg okl 1 2017 10 2pg okl 4 2017 10 2

 

670
pdf Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce – Rzeszów, 17–20.10.2017 (68 KB)
Edyta Majer, Grzegorz Ryżyński, Marta Chada

 

PRAWO I DOKUMENTOWANIE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

 

672
pdf Ocena badań geologiczno-inżynierskich wykonanych na potrzeby inwestycji drogowych w latach 2007–2016 (737 KB)
Marta Sokołowska, Marta Chada, Adam Roguski, Edyta Majer

 

678
pdf Analiza obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stosowania metod geofizyki inżynierskiej (599 KB)
Aleksandra Borecka, Szymon Ostrowski

 

685
pdf Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich (461 KB)
Aleksandra Borecka, Agnieszka Stopkowicz, Klaudia Sekuła

 

692
pdf Dokumentowanie geologiczne na potrzeby posadowienia obiektów naukowej stacji badawczej w warunkach polarnych (620 KB)
Paweł Pietrzykowski, Paweł Dobak, Ewa Krogulec, Tomasz Krogulec, Jerzy Małecki

 

KLASYFIKACJE GRUNTÓW

 

701
pdf Zharmonizowanie klasyfikacji gruntów spoistych według norm PN-EN ISO 14688:2006 i PN-86/B-02480 (310 KB)
Marek Tarnawski

 

707
pdf Wpływ uziarnienia i granic konsystencji na klasyfikację wybranych gruntów spoistych w świetle zmieniających się kryteriów normowych (670 KB)
Magdalena Kowalska, Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Gawlik

 

717
pdf Badania geofizyczne i klasyfikacje geotechniczne w ocenie stateczności karpackich zboczy fliszowych (1.00 MB)
Zbigniew Bestyński, Grzegorz Pacanowski, Edmund Sieinski

 

PRACE METODYCZNE

 

725
pdf Podstawowe zasady i nowe możliwości wykorzystywania wyników badań presjometrycznych (447 KB)
Marek Tarnawski

 

737
pdf Ocena możliwości stosowania metody jednopunktowej z wykorzystaniem penetrometru stożkowego w celu oznaczenia granicy płynności (581 KB)
Krystyna Jaśkiewicz, Małgorzata Wszędyrówny-Nast

 

743
pdf Ocena gęstości gruntu metodą izotopową podczas badania in situ – wyniki wstępne (482 KB)
Anna Mykowska, Marcin Schwesig, Wojciech Cieślak

 

748
pdf Zastosowanie testowych czujników pomiaru temperatury w quasi-przestrzennych (3D) sieciach pomiarowych w hydrotechnicznych budowlach ziemnych – wyniki wstępne (846 KB)
Aleksandra Borecka, Klaudia Sekuła, Daniel Kessler, Patryk Majerski

 

756
pdf Warunki obciążania jako czynnik rzutujący na odkształcalność osadów deltowych z zachodniej części Żuław Wiślanych (827 KB)
Tomasz Białobrzeski, Paweł Dobak, Tomasz Szczepański, Piotr Zawrzykraj

 

765
pdf ERT i GPR – geofizyczne metody badań podłoża wykorzystywane w budownictwie liniowym (1.27 MB)
Maciej Maślakowski, Kazimierz Józefiak, Karol Brzeziński, Małgorzata Superczyńska

 

772
pdf Zastosowanie metody obrazowania elektrooporowego do rozpoznania podłoża Południowej Obwodnicy Warszawy (898 KB)
Sebastian Kowalczyk, Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski, Jędrzej Jędrzejewski

 

779
pdf Ocena możliwości zastosowania metody georadarowej i elektrooporowej do identyfikacji rozluźnionych stref gruntów niespoistych (1.38 MB)
Radosław Mieszkowski, Piotr Zawrzykraj, Emilia Wójcik, Dorota Żmudzin, Paweł Popielski

 

785
pdf Zastosowanie metody georadarowej do identyfikacji stref erozji dna rzecznego na przykładzie wybranego odcinka doliny Wisły w Warszawie (1.06 MB)
Radosław Mieszkowski, Emilia Wójcik, Dorota Żmudzin, Anna Szwarc, Anna Sosnowska, Paweł Popielski

 

790
pdf Ocena zastosowania georadaru do wykrywania podziemnych instalacji budowlanych w warunkach zimowych (997 KB)
Bernadeta Rajchel

 

796
pdf Ocena wpływu wybranych parametrów profilowań georadarowych w badaniach podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa na przykładzie zrębu Zakrzówka (1.40 MB)
Jerzy Karczewski, Łukasz Ortyl, Ewelina Mazurkiewicz

 

803
pdf Zastosowanie badań konduktometrycznych z użyciem inwersji 1D, jako narzędzia do kartowania przestrzennego przypowierzchniowych warstw geologicznych (1.58 MB)
Paweł Czarniak, Grzegorz Pacanowski, Przemysław Sobótka

 

811
pdf Lotniczy skaning laserowy (LiDAR-ALS) jako źródło danych do obliczeń stateczności skarp na terenach zadrzewionych i zakrzewionych (409 KB)
Arkadiusz Piechota

 

817
pdf Prototyp systemu monitorowania terenów osuwiskowych LandSMS – wyniki testów na osuwisku w Kłodnem w Karpatach fliszowych (833 KB)
Janusz Mirek, Jacek Stanisz, Robert Kaczmarczyk, Paweł Ćwiąkała

 

BADANIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE I GEOLOGIA MIEJSKA

 

823
pdf Wpływ drgań na stateczność skarp wybranych kopalń odkrywkowych (433 KB)
Michał Kowalski, Stanisław Rybicki, Jerzy Flisiak

 

832
pdf Charakterystyki odkształceniowe lessów południowo--wschodniej Polski (817 KB)
Zbigniew Frankowski, Paweł Pietrzykowski

 

840
pdf Lokalizacja i likwidacja pustek podziemnych w masywie skał triasowych narażonych na oddziaływanie deformacyjne ze strony podbierającej eksploatacji złoża karbońskiego (948 KB)
Grzegorz Strozik, Rafał Jendruś

 

848
pdf Parametry geotechniczne częstochowskich iłów rudonośnych z rejonu Konopisk (SW obrzeżenie Częstochowy) (2.89 MB)
Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Kowalska, Magdalena Gawlik

 

856
pdf Ił zawęglony – właściwości geologiczno-inżynierskie mioceńskiego gruntu organicznego występującego w deformacjach glacitektonicznych na terenie Zielonej Góry (710 KB)
Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

 

864
pdf Problem wyznaczania wytrzymałości na ścinanie gruntów przejściowych (936 KB)
Robert Radaszewski, Katarzyna Stefaniak

 

873
pdf Wyznaczanie parametrów pełzania w konstytutywnym modelowaniu gruntów spoistych (1.02 MB)
Bartłomiej Szczepan Olek, Henryk Woźniak

 

883
pdf Geologia obszarów miejskich – przykłady z aglomeracji warszawskiej (981 KB)
Michał Radzikowski, Krzysztof Cabalski, Sebastian Kowalczyk

 

890
pdf Geologiczno-inżynierska charakterystyka gruntów antropogenicznych historycznej zabudowy Lwowa (453 KB)
Petro Wołoszyn

 

895
pdf Stateczność obiektów zabytkowych na przykładzie kościoła św. Anny w Warszawie (464 KB)
Michał Grela

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA GRUNTÓW

 

900
pdf Geologiczno-inżynierska waloryzacja w planowaniu przestrzennym gminy z zastosowaniem danych kartograficznych analizowanych w technologii GIS (551 KB)
Paweł Dobak, Magdalena Kapelska

 

908
pdf Przegląd metod oczyszczania gruntów i wód gruntowych in situ (606 KB)
Sylwia Janiszewska, Tomasz Białobrzeski, Ewa Kruszyńska, Kamil Ciepiela

 

916
pdf Remediacja środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego chlorowanymi związkami organicznymi z wykorzystaniem metod in situ (711 KB)
Sylwia Janiszewska, Tomasz Białobrzeski, Ewa Kruszyńska, Kamil Ciepiela

 

pdf SPONSORZY (840 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf Projekt GEOTHERMAL4PL (1.60 MB)

 

pdf CENTRUM BADAŃ GRUNTÓW i SKAŁ CBGS (971 KB)

 

pdf NOWOCZESNE METODY ROZPOZNAWANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W DROGOWNICTWIE (1.60 MB)

 

pdf MENARD (2.50 MB)